ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 19 май 2020 1069 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Налице ли е трудова злополука, когато служител е употребил алкохол на работното си място, вследствие на което е увредил здравословното си състояние?

Фактическа Обстановка

Лице е в трудови правоотношения с Дружество на длъжност „Шофьор на тежкотоварен автомобил”. На 25.12.2015 г. лицето е първа смяна и превозва негасена вар. Докато извършва курс, лицето претърпява инцидент и камионът се обръща в канавката. Последиците от катастрофата са: счупване на гръбначни прешлени и извършена титаниева стабилизация. Пострадалото лице е проверено за алкохол и в кръвта му е установено наличие на такъв. В деня на инцидента не е бил извършен предпътен преглед на камиона, нямало е инструктаж, не му е издаден пътен лист и не е извършена проверка за алкохол преди започване на курса. Дружеството твърди, че злополуката не е трудова, тъй като лицето само е увредило здравето си, като не е спазило правилата им и е употребило алкохол. Юридическото лице обжалва констатациите на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 88 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на четвърти април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АТАНАСКА ДИШЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар Р. Т. и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] против решение № 383/13.07.2016 г. по адм. д. № 413/2016 г. на Административен съд - Пазарджик. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Касаторът счита, че настъпилата злополука не може да се приеме като "трудова", тъй като е налице умишлено нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, неизпълнение на законните нареждания на работодателя и неизпълнение на други трудови задължения.

Ответниците по касационната жалба - директорът на ТП на НОИ - Пазарджик и С. Н. С., от [населено място] не изразяват становища.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Посочва, че несъмнено употребата на алкохол е укоримо поведение за пострадалия по време на изпълнение на служебните му задължения, но същото сочи проява на самонадеяност, а не умишлено увреждане на здравето по смисъла на чл. 55, ал. 3 КСО. Този факт би бил от значение по правоотношение, касаещо евентуална дължимост на парично обезщетение, но е ирелевантен за характера на злополуката като трудова.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

скрито платено съдържание: 745 думи;