ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 21 май 2020 826 уникалност: 92.7%

Правен Въпрос

Налице ли е трудова злополука при провеждане на тренировка за подготовка на служителите за работния процес?

Фактическа Обстановка

Лице се намира в трудови правоотношения с Дружество 1, което има качеството на осигурител на спасители на морски плаж. Плажът е стопанисван от Дружество 2. Длъжността на лицето е „Охрана на плажа”. В длъжностната му характеристика е посочено, че е в пряко подчинение на началника на морския плаж (представляващ Дружество 2) и разпорежданията му са задължителни. На 19.08.2012 г., след края на работния ден, всички охранители на плажа са събрани от управителя на Дружество 2 и им е наредено да демонстрират умения пред събралите се туристи. На лицето му става лошо във водата и впоследствие умира. Дружество 1 твърди, че инцидентът не е трудова злополука, тъй като няма пряко нареждане от тях за оставане след работа и демонстрация пред туристи, а и тренировките на спасителите не влизат в трудовия процес.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на единадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АТАНАСКА ДИШЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията ДИМАНА ЙОСИФОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Сдружение "Български червен кръст" - София/БЧК/, представлявано от председателя на Управителния съвет - Х. Г., чрез адв. И. Т. от АК - Бургас, против решение № 1965/23.12.2015 г., постановено по адм. д. № 2044/2015 г. по описа на Административен съд - Бургас, с което е отхвърлена жалбата на сдружението БЧК против решение № 1040-02-41/30.09.2015 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ гр. Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 56//16/24.08.2015 г. на длъжностно лице при ТП на НОИ - Бургас с което декларираната от наследник на пострадалия злополука № 56/26.04.2013 г., настъпила на 19.08.2012 г. с Б. Ц. Б. е призната за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО.

Касационният жалбоподател поддържа, че съдебното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствени правила и необоснованост, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. В жалбата се излагат подробни съображения, че съдът неправилно е приел, че административният орган при извършване на разследването по чл. 9 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки /НУРРОТЗ/ не е допуснал процесуални нарушения или че допуснатите такива не са съществени; че необосновано и в нарушение на материалния закон е приел, че са установени всички елементи на фактическия състав на чл. 55, ал. 1 КСО.

Касатора твърди, че инцидентът е станал извън работно време, той няма връзка с работата на пострадалия, защото не е възникнал по време на тренировка, а по време на демонстрация на плажа, която не може да се квалифицира и като работа извършвана в интерес на предприятието на работодателя, защото не е разпоредена от него, а от трето лице. Твърди се, че разпореждането на длъжностното лице при ТП НОИ - Бургас от 24.08.2015 г., е незаконосъобразно, тъй като в случая не е изпълнен фактическия състав на нормата на чл. 55, ал. 1 от КСО, настъпилото внезапно увреждане на здравето не е станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа нито при извършване на работа в интерес на предприятието. Твърди, че не са обсъдени задълбочено всички доводи в жалбата пред първата инстанция.

Касаторът моли съдебното решение да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отменен оспорения административен акт. Претендира присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП НОИ/ гр. Бургас, не е изразил становище.

Заинтересованата страна - П. Ц. Б. в отговора на касационната жалба изразява становище, че постановеното решение на Административен съд - Бургас е правилно. Правилно е прието от съда, че злополуката, довела до смъртта на Б. Ц. Б. е трудова по смисъла на чл. 55, ал. 1 от КСО. Станала е при извършване на работа от Б. Ц. Б. в качеството му на спасител на плаж и в интерес на работодателя - Сдружение "Български червен кръст". Твърди, че това обстоятелство е посочено и в Протокол № 14 от 29.05.2013 г. на РУСО - Бургас, където е посочено, че трудово задължение на спасителя е да поддържа личната си подготовка на необходимото ниво за извършване на спасителни акции.

Твърди, че по време на настъпилата смърт той не е участвал самостоятелно в организирана от него тренировка, а е взел участие в организирана и контролирана от работодателя тренировка за установяване на личната подготовка на всички спасители на плажната ивица. Не е установено и по делото участието в плуването да е било доброволно или по инициатива на работниците. Това е изведено и акцентирано и в Постановление за прекратяване на наказателно производство от 18.01.2013 г. на Окръжна прокуратура - Бургас. Позовава се на безспорно установеното с ЕР № 2412/02.10.2013 г. на ТЕЛК за общи заболявания I състав, МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора, с което е установена "причинна връзка трудова злополука", както и че " непосредствената причина за смъртта на Б. Ц. Б. е удавяне след прилошаване във водата. Решението на ТЕЛК е потвърдено с ЕР № 178 от 11.04.2014 г. на НЕЛК, специализиран състав по белодробни болести. Решението на НЕЛК е потвърдено с Решение № 7802 от 15.12.2014 г. по адм. д. № 4857/2014 г. по описа на Административен съд - София - град, което пък е потвърдено с неподлежащото на обжалване и окончателно Решение № 7796 от 26.06.2015 г. по адм. д. № 2473/2015 г. на Върховен административен съд.

скрито платено съдържание: 1418 думи;