ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 10 април 2020 838 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се претендира трудова злополука след прекратяване на трудов договор?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е назначено на длъжност „Портиер“ на 12.06.2012 г. На 22.05.2013 г., по време на работната смяна, лицето затваря порталната врата, която поради неизправност излиза от релсите и пада върху него. Това причинява вътрешни травми, като са увредени рамото, шията и гърбът на лицето. Инцидентът води до временната неработоспособност на работника. На 30.04.2014 г. лицето прекратява трудовия си договор с Дружеството по взаимно съгласие. След прекратяване на правоотношенията лицето декларира злополуката пред НОИ. НОИ приема, че става дума за трудова злополука. Дружеството обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 140 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от И. Л. Д. - управител и представляващ "Ровотел стийл" ООД, чрез процесуален представител адвокат Ж. Я. Д. от САК срещу решение № 5571 от 9.08.2016 г. на Административен съд София град по адм. д. № 10205/2014 г. С него се признават за неистински оспорените по реда на чл. 193, ал. 1 ГПК вр. с чл. 144 АПК вр. с чл. 118, ал. 3 КСО предварителен работен график за месец май 2013 г., работен график за месец май 2013 г. и отчетна форма за явяване и неявяване на работа за м. май 2013 г. на "Ровотел стийл" ООД, База Хасково и на основание чл. 194, ал. 3, изр. 1, вр. с ал. 2 изр. 1 ГПК вр. с чл. 144 АПК вр. с чл. 118, ал. 3 КСО съдът ги изключва от доказателствата по делото. Със същото решение е отхвърлена жалбата, изходяща от представляващия дружеството срещу решение № РО-582/17.09.2014 г. на директора на ТП на НОИ - София град, с което е оставена без уважение жалба срещу разпореждане № 16879/4.06.2014 г. на длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 КСО, с което злополуката, станала на 22.05.2013 г. със С. Ч. А. е приета за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост, нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответникът, директорът на ТП на НОИ София град не се представлява и не взема становище по жалбата.

Ответникът, С. Ч. А. не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

скрито платено съдържание: 667 думи;