ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 24 април 2020 1122 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже трудова злополука, ако лице загива в катастрофа, шофирайки личния си автомобил, въпреки наличие на предоставен служебен транспорт от работодателя?

Фактическа Обстановка

Физическо лице работи на трудов договор на позиция заварчик. На 04.06.2016 г. лицето и негов колега са командировани от работодателя да работят на обект, където трябва да подменят неизправен филтър. Работното време на лицата е от 08:00-17:00 часа, но в деня на инцидента лицата свършват работа в 16:00 часа, тъй като не са ползвали обедна почивка и са успели да оправят повредата. С разрешение на ръководителя на обекта лицата тръгват към родното си място с личния автомобил на единия работник. Работодателят предоставя организиран транспорт на служителите си, но той тръгва от обекта в 17:00 часа. По пътя към вкъщи лицата стават част от катастрофа и загиват. НОИ извършва проверка и издава разпореждане, с което обявява, че в конкретния случай става дума за трудова злополука. Работодателят обжалва с мотива, че лицата са станали част от катастрофата по тяхна вина и не е било ясно, че са пътували в посока домовете си, т.е. не са пътували по обичайния си път.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 164 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шести юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ДЕСИСЛАВА СТОЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на "Геострой инженеринг" ЕООД, ЕИК 128003989, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. "Ормана" № 34, представлявано от управителя инж. М. Т., против Решение № 91/08.06.2017 г. по адм. д. № 88/2017 г. на Административен съд - Ямбол, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Решение № 1040-28-6 от 07.03.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - град Ямбол.

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила-касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа се, че съдът не е обсъдил всички събрани по делото доказателства и не е изяснил фактическата обстановка. Оспорва направения извод на съда относно доказана компетентност на органите, взели участие в административната фаза на производството и липсата на нарушения на формата на акта, касаеща мотивната му част. Поддържа тезата, че при издаването на първоначалния и на контролния административен акт са допуснати съществени нарушения на процесуалноправните разпоредби на закона, които да обуславят незаконосъобразност, като от първоинстанционния съд не е съобразено и съответствието на действащото законодателство с разпоредбите на Регламент /ЕС/ № 349/2011 г. на Комисията от 11.04.2011 г. за прилагане на Регламент /ЕО/ № 1338/2008 на Европейския парламент и Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните безопасни условия на труд и дадените в тях легална дефиниция на понятието "трудова злополука". Счита, че неоснователно административният съд не е уважил искането за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз досежно приложимото право с оглед твърдяното противоречие между легалната дефиниция за "трудова злополука" в КСО и в посочения Регламент. Иска се отмяна на решението.

Ответникът- Директорът на ТП на НОИ - Ямбол, чрез юрисконсулт Стоянова, в писмено становище оспорва касационните оплаквания. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

О. Т. А. и Е. А., чрез адв. Тончев, оспорват касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, шесто отделение, намира касационната жалба за подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение Административен съд - Ямбол е отхвърлил жалбата на "Геострой инженеринг" ЕООД срещу Решение № 1040-28-6 от 07.03.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Ямбол, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството с Вх. № 1012-28-51 от 10.02.2017 г. и е потвърдено Разпореждане № 5104-28-12/31.01.2017 г., с което, на основание чл. 60, ал. 1 от КСО, декларираната злополука с вх. № 5101-28-25/10.06.2016 г. от страна на осигурителя, станала с лицето А. А. А. на дата 04.06.2016 г., е приета за трудова по чл. 55, ал. 2 от КСО.

Решението е правилно.

Първоинстанционният съд е постановил обжалваното решение при изцяло изяснена фактическа обстановка. С декларация за трудова злополука от 10.06.2016 г., осигурителят" Геострой инженеринг" ЕООД - Ямбол е декларирал в ТП на НОИ - Ямбол настъпила на 04.06.2016 г., около 16.10 ч. при пътуване от работа до вкъщи, трудова злополука с пострадалите работници А. А. и М. М., за която е назначена комисия, която да извърши разследване.

От приложения към административната преписка валиден трудов договор и допълнителни споразумения към него се установява наличието на трудово правоотношение между "Геострой инженеринг" ЕООД и А. А., действал към датата 04.06.2016 г. Съгласно договора и длъжностната характеристика пострадалият Алексиев работил като "заварчик" с място на работа в с. Калчево, в предприятие за преработка на маслодайни култури. Със Заповед № 50/03.06.2016 г. на управителя на дружеството-работодател, на осн. чл. 144, т. 4 от КТ е наредено в периода от 08.00 ч. до 17.00 ч. на 04.06.2016 г. двамата работници Алексиев /заварчик/ и Маринов /механик/ да работят на обекта за възстановяване и подмяна на неизправен филтър, като положеният от тях труд да се отчете и заплати като извънреден.

скрито платено съдържание: 1408 думи;