ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 12 март 2020 1126 уникалност: 92%

Правен Въпрос

Може ли да се счита за трудова злополука смърт, настъпила при ПТП по време на връщане от работа?

Фактическа Обстановка

Служител на трудов договор, заемащ длъжност „Мениджър контрол на качествата“, претърпява ПТП с личния си автомобил, докато се връща по обичайния си път от работното място към своя дом. Злополуката настъпва при удар на автомобила на служителя с друг лек автомобил, което води до черепно-мозъчна травма, която причинява смъртта му. НОИ издава разпореждане, с което приема, че претърпяното от служителя здравословно увреждане е трудова злополука. Работодателят обжалва акта на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 152 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на "МОНБАТ" АД, ЕИК 111028849, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Черни връх" № 32А, представлявано от изп. директор А. Б., подадена чрез пълномощника адвокат Г. Т. против решение № 4403 от 28.06.2018 г. по адм. д. № 1142/2018 г. на Административен съд София-град, с което е отхвърлено оспорването на дружеството срещу Решение № 1040-21-6/09.01.2018 г. на Директора на ТП на НОИ-София-град, с което е потвърдено Разпореждане № 21235 от 10.11.2017 г., поправено с Разпореждане № 21235 от 01.12.2017 г., на длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 от КСО, с което е прието, че претърпяното от П. М. В. здравословно увреждане, довело до смъртта на лицето, е трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО, и са присъдени разноски.

В жалбата се поддържат доводи за неправилност на решението поради постановяването му при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от КСО е тълкувана разширително и не са налице предпоставките за признаване увреждането за трудова злополука. Иска се отмяна на решението и отмяна на административния акт. Претендира разноски.

Ответникът - директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ София-град не изразява становище по касационната жалба.

О. Е. П. В. и М. Д. В., чрез пълномощника адвокат П. Д. оспорват жалбата, като излагат съображения за правилност на решението в отговор на касационната жалба, в съдебно заседание и писмени бележки по делото. Претендират разноски за касационната инстанция.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото, намира следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение на Административен съд София-град е отхвърлено оспорването на "МОНБАТ" АД срещу Решение № 1040-21-6/09.01.2018 г. на Директора на ТП на НОИ-София-град, с което е потвърдено Разпореждане № 21235 от 10.11.2017 г., поправено с Разпореждане № 21235 от 01.12.2017 г., на длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 от КСО, с което е прието, че претърпяното от П. М. В. здравословно увреждане, довело до смъртта на лицето, е трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО. За да постанови това решение съдът е приел, че Викторов е имал качеството на осигурено за всички социални рискове лице по смисъла на чл. 4, ал. 1 КСО. С оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства, е приел, че на датата на инцидента, пострадалият се е връщал от работното си място. Кредитирал е показанията на свидетелите Г. Д. и Е. П..

скрито платено съдържание: 1135 думи;