ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 9 април 2020 769 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Смята ли се за трудова злополука инцидент, настъпил по време на професионално обучение?

Фактическа Обстановка

Лице започва курс за професионално обучение, с период от 2 месеца, за професия „Помощник-готвач”. Лицето е на производствена практика в ресторант, когато пада на мокро петно и си чупи глезена. Установено е, че производствената практика е част от обучението на лицето за придобиване на квалификацията. Между пострадалото лице и ресторанта, в който се извършва практиката, има сключен трудов договор с условие за обучение по време на работа. НОИ отказва да приеме, че злополуката е трудова – тъй като лицето не се смята за „служител” съгласно разпоредбите на КСО. Лицето обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 80 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от съдията СИБИЛА СИМЕОНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по касационна жалба на М. С. И. срещу решение № 8366/28.12.2016 г., постановено по адм. д. № 8991/2016 г. на Административен съд София - град. Посочените в жалбата пороци въвеждат касационни основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 2 АПК - неправилност поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Иска се отмяна на оспореното съдебно решение и постановяване на друго по същество на спора, с което да се отмени индивидуалния административен акт. Претендира се присъждане на разноски.

Ответникът - Директор на ТП на НОИ София - град не ангажира становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и основателност на касационната жалба. Намира първоинстанционното решение за неправилно, поради което счита, че следва да се отмени и вместо него да се постанови друго по същество, с което административният акт да бъде отменен и преписката върната на органа с указания по правилното прилагане на закона.

Върховният административен съд - шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

С обжалвания съдебен акт, предмет на касационен контрол за законосъобразност, първоинстанционният съд отхвърля жалбата на М. С. И. срещу решение № 104021225/19.08.2016 г. на директора на Териториално поделение София-град на Национален осигурителен институт, с което е потвърдено разпореждане № 19354/01.08.2016 г., с което длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 КСО не е приело за трудова злополука претърпяното от Иванова на 31.07.2015 г. здравословно увреждане.

При постановяване на процесното решение, първоинстанционният съд приема, че предмет на спора е заключението, направено от длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО, възприето с решението на директора на ТП на НОИ София-град, че претърпяното увреждане не е станало с лице, осигурено за всички осигурени социални рискове.

След анализ на съвкупния доказателствен материал решаващият съд установява, че М. С. И. е започнала курс за професионално обучение към Международна школа "Интерменю" по професията "помощник готвач" от 25.05.2015 г. На 31.07.2015 г. е била на производствена практика в заведение (ресторант) "Холивуд", собственост на фирма "Кали 69" ЕООД, като при придвижване по стълбище в ресторант "Холивуд" по повод изпълнение на възложена задача, М. И. се подхлъзва на мокър участък от стълбищната площадка, при което пада и получава счупване в областта на левия глезен. Установява се също, че практиката е част от обучението и се провежда във връзка със сключен Договор за сътрудничество за практическо обучение за придобиване на професионална квалификация между Фондация "Еврофонд за преквалификация и нови работни места" и "Кали 69" ЕООД от 01.06.2015 г.

скрито платено съдържание: 1050 думи;