ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 19 май 2020 889 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Следва ли да се приема за „трудова злополука” инцидент, който е настъпил поради факта, че лицето се е отклонило от обичайния си маршрут за прибиране от работа?

Фактическа Обстановка

Ски инструктор претърпява злополука след приключване на урок по ски. След като се разделя с учениците си, той се спуска по писта, която е в посока към съблекалнята, но в този момент е затворена. Подхлъзва се на камък, пада и си чупи лакътна кост. Проведено е разследване, след което е представен болничен лист за трудова злополука. Дружеството – работодател претендира, че злополуката не е трудова, тъй като ски учителят е минал по затворена писта и обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 113 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на десети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора С. П. изслуша докладваното от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ по адм. д. № *****/****

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от В. К. и Г. К. в качеството им на изпълнителни директори и представляващи дружество "БОРОСПОРТ" АД, чрез процесуален представител адвокат И. Б., против решение № 731 от 19.07.2016 г. на Административен съд София област по адм. д. № 414/2016 г. С него се отхвърля жалбата им срещу решение № 1040-22-8 от 22.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ София област, с което е оставено в сила разпореждане № 5104-22-6 от 03.02.2016 г. на длъжностно лице при ТП на НОИ София област.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответникът, директорът на ТП на НОИ София област не се представлява и не взема становище по жалбата.

Ответникът, Й. А. М. чрез процесуален представител адвокат Василев взема становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Производството пред административния съд е образувано по жалба на касатора срещу цитираното решение. С него се отхвърля жалба срещу разпореждане на длъжностното лице при ТП на НОИ София област, с което на основание чл. 60, ал. 1 КСО декларираната злополука вх. № 5101-22-8 от 01.02.2016 г. на ТП на НОИ София област от осигурителя Бороспорт АД станала с Й. А. М. на 31.12.2015 г. се приема за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО.

Съдът е разгледал по същество жалбата която приел за неоснователна. От доказателствата по приложената преписка е установено, че на 20.12.2015 г. между "Бороспорт" АД и Й. М. е сключен трудов договор № 1252 според който Малинов е назначен за ски инструктор в дружеството със задължения, утвърдени от жалбоподателя по длъжностна характеристика, връчена му към датата на подписване на трудовия договор. Установено е, че на 31.12.2015 г. след приключване на урока по ски, Малинов е оставил туристите в ресторант в ски център "Маркуджиците" и към 15 часа се спуснал по писта "Ястребец 1" по посока съблекалнята, при което ските му се удрят в камък или буца лед, откачват се, Малинов се претъркулва няколко пъти през глава, получава наранявания, обадил се ПСС, които го транспортирали до медицинския център. Установено е, че нараняването е счупване на горния край на лакътната кост - закрито. Малинов представя болничен лист пред дружеството осигурител за настъпилата злополука, определена като трудова. По този повод със заповед е определена комисия за разследване на злополуката, която издала протокол от който се установява, че пострадалият се е прибирал от ски център Ястребец по затворена за ползване писта след обучение на туристи, вследствие на което е настъпила злополуката. С процесното разпореждане злополуката е приета за трудов, а с процесното решение е отхвърлена жалба на осигурителя срещу разпореждането.

скрито платено съдържание: 662 думи;