ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 19 май 2020 783 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се смята за трудова злополука инцидент, който е настъпил на път за работа, ако лицето не е ползвало обичайния транспорт?

Фактическа Обстановка

Лице отива на работа и ползва трамвай, който е заместващ обичайния ѝ транспорт до работа, поради ремонт на пътя. Качвайки се на трамвая, лицето пада и си чупи крайник. Злополуката е квалифицирана като трудова. Дружеството, при което се осигурява лицето, твърди, че инцидентът не е трудова злополука, тъй като не е ползван обичайният транспорт до работа. Дружеството твърди, че работничката по принцип ползва трамвай №5, а в Сведение за нарушение на движението липсва отразяване за възникнал инцидент на датата на инцидента по трамвайна линия №5. Дружеството оспорва квалификацията на НОИ, че злополуката е трудова.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седми юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на пълномощника на "Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. Иван Митев" ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София срещу решение № 5651 от 15.08.2016 г., постановено по адм. д. № 6029/2015 г. по описа на Административен съд - София-град, Първо отделение, ІІІ състав. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяна на решението, както и на оспорения административен акт. Претендира се и присъждане на разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - директорът на Териториално поделение на НОИ София-град, чрез юрисконсулт Велкова, поддържа теза за липса на касационни основания и моли решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила.

О. С. И. И. от гр. София изразява становище, че решението е правилно и също моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Последната е постъпила в предвидения в чл. 211, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок, подадена е от надлежна страна, за която решението на първоинстанционния съд е неблагоприятно и процесуално е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С оспорения съдебен акт, решаващият състав на Административен съд - София-град е отхвърлил жалбата на "Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. Иван Митев" ЕАД срещу решение № РО-341 от 20.05.2015 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ София-град. Съдът е приел, че на 25.10.2014 г. е настъпило внезапно увреждане на здравето на С. И. И., което представлява трудова злополука по смисъла на чл. 55, ал. 2, т. 1 КСО. Направен е окончателния извод за законосъобразност на оспорения административен акт.

При извършената по реда на чл. 218, ал. 2 АПК служебна проверка, настоящият тричленен състав на Върховния административен съд констатира, че постановеното решение е валидно и допустимо.

скрито платено съдържание: 826 думи;