ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 10 април 2020 882 уникалност: 94.9%

Правен Въпрос

Трудова злополука ли е случайно падане в работно време?

Фактическа Обстановка

Физическо лице, работещо като шофьор на товарен автомобил, подготвя превозното средство за ремонт, почиствайки двигателя с пароструйка. В този момент лицето се подхлъзва и пада от автомобила, което довежда до контузия на гръден кош, натъртване на десните крайници, както и до мозъчно сътресение. НОИ извършва проверка и издава разпореждане, с което определя злополуката като трудова. Работодателят обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 83 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на трети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от "ГЕОСТРОЙ" АД със седалище и адрес на управление в гр. София, представлявано от изпълнителен директор, чрез процесуален представител директор на дирекция "Правна" против решение № 2819 от 25.04.2017 г. на Административен съд София град по адм. д. № 4906/2016 г. С него се отменя решение № РО-1040-21-90/5.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ София град в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на "ГЕОСТРОЙ" АД в частта, срещу протокол № 5103-22-2/10.02.2016 г. за резултатите от извършено разследване на злополуката. Със същото решение е отхвърлена жалбата на "ГЕОСТРОЙ" АД срещу решение № РО-1040-21-90/5.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ в останалата част. В тази част решението е предмет на касационната жалба.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост, нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му. Свеждат се до нарушения в административното производство по спазване сроковете за извършване на действията по разследване на злополуката и издаване на актовете във връзка с нея и по същество изводите от фактическа и правна страна, че е налице трудова злополука по смисъла на чл. 55 и сл. КСО.

Ответникът, М. Ц. К., чрез процесуален представител адвокат взема становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид.

Ответникът, директорът на ТП на НОИ София град взема становище в писмен вид чрез процесуален представител за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:

Производството пред административен съд е образувано по жалба на касатора срещу цитираното решение на директора на ТП на НОИ София град, което по т. 1 оставя без разглеждане жалба срещу протокол № 5103-22-2/10.02.2016 г., в която част съдът се е произнесъл с решение което не подлежи на инстанционен контрол и е влязло в сила. В частта по т. 2 е оставена без уважение жалбата на "Геострой" АД срещу разпореждане № 18882/22.02.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО. С това разпореждане № 18882 от 22.02.2016 г. на основание чл. 60, ал. 1 КСО декларираната злополука вх. № 36 от 13.01.2016 г. на ТП на НОИ София град от пострадалия М. Ц. К., станала на 16.10.2015 г. се приема за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО. Мотивите са, че видно от протокол № 1/5.11.2015 г. за разследване на злополуката от осигурителя, протокол № 5103-22-2/10.02.2016 г. за резултатите от извършеното разследване злополуката е станала през време и по повод на извършваната работа - подготовка на товарен автомобил за ремонт /почистване на двигател с пароструйка/. При качването по стълбите/степенките на ТА "Белаз", пострадалият се подхлъзва и пада, при което получава контузия на гръден кош вдясно, контузия на бедро вдясно, навяхване и разтягане на ставите на ниво китка вдясно, вътречерепна травма неуточнена, мозъчно сътресение. С обжалваното решение на директора наТП на НОИ София град се потвърждават фактическите констатации като от правна страна е прието наличието на трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО. От съдържащите се в досието документи е прието, че се установяват всички елементи на трудовата злополука, които са от обективен характер. За да достигне до този извод административният орган е приел, че от всички писмени доказателства се установява, че е налице внезапно увреждане на лицето М. Ц. К., че има функционална зависимост между настъпилото увреждане и извършваната от М. К. работа - шофьор тежкотоварен автомобил - 12и повече тона и ежедневно обслужване на автомобила, проверка на техническото му състояние преди работа, участие с помощни действия при извършването на текущи ремонти и техническо обслужване, както и при аварийни ремонти на автомобила, които са част от основните отговорности и задължения за длъжността, на която е назначен пострадалия. Констатиран е неблагоприятен резултат от увреждането, съставляващо трудова злополука станала на 16.10.2015 г. на ремонтната площадка, находяща се в гр. Етрополе, Дирекция "Минна дейност" "Елаците" към Геострой" АД с осигуреното лице М. Ц. К., изразяваща се внезапно външно, неочаквано и непредвидено въздействие - подхлъзване и падане от степенките на тежкотоварен автомобил, настъпили през време и във връзка с извършваната работа - качване по стълбите на товарен автомобил ТА "Белаз" с цел измиване на двигателя с помощта на пароструйка, подхлъзване и падане от степенките на ТА, при което е нанесено травматично увреждане.

скрито платено съдържание: 526 думи;