ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 24 април 2020 765 уникалност: 95.5%

Правен Въпрос

Трудова злополука ли е получена остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност, довела до смърт?

Фактическа Обстановка

Работник на Дружество умира вследствие на остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност, докато пали лекия си автомобил на паркинга на Дружеството. Наследници на работника искат обезщетение за трудова злополука, като твърдят, че смъртта на работника е настъпила на работното му място по време на работа. НОИ издава разпореждане, с което обявява, че злополуката не е трудова. Наследниците обжалват разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. Б. И., от гр. София против решение № 946/17.02.2017 г. по адм. д. № 9563/2016 г. на Административен съд София - град. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 55, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съществени нарушения на съдопроизводствени правила, изразяващи се в необсъждане в цялост на събраните по делото доказателства и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответникът по касационната жалба - директорът на ТП на НОИ София - град, чрез юрисконсулт Д. П. изразява становище за неоснователност на същата. Представя подробни писмени бележки и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

скрито платено съдържание: 598 думи;