ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 10 април 2020 737 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трудова злополука ли е, ако лице извършва работа, възложена му от управител, но за личните нужди на последния?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е наето на длъжност „Общ работник“ на 12.05.2015 г. В длъжностната му характеристика влизат товаро-разтоварни работи, изнасяне на отпадъци, почистване на дворни площи. На 18.08.2016 г. лицето получава увреждания, докато ремонтира еднофамилна къща, собственост на майката на неговия работодател. НОИ извършва проверка и разпорежда, че в случая не става дума за трудова злополука, защото лицето не е пострадало при извършване на дейност в полза на Дружеството, с което има трудов договор, а в полза на частно лице – с което не е встъпило в трудови отношения. Работникът обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 95 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. М. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Ерджан Кязим Реджеб от с. Белоградец, общ. Ветрино, срещу Решение № 1090 от 20.06.2017 г. постановено по адм. д. № 465 от 2017 г. по описа на Административен съд Варна. Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което моли съдът да го отмени и признае станалата на 18.08.2016 г. злополука за трудова.

Ответникът - директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Варна (ТП на НОИ - Варна) не изразява становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С Решение № 1090 от 20.06.2017 г. постановено по адм. д. № 465 от 2017 г. по описа на Административен съд Варна е отхвърлена жалбата на Ерджан Кязим Реджеб против Решение № 2153 - 03 - 4/16.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Варна, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане № 5104 - 03 - 270/06.12.2016 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО при ТП на НОИ - Варна, с което настъпилата на 18.08.2016 г. злополука не се приема за трудова.

Установява се от фактическа страна, че между Ерджан Кязим Реджеб като работник и "Виа Билдинг 09" ЕООД - гр. Варна като работодател, считано от 13.05.2015 г. съществуват трудовоправни отношения по договор № 89 от 12.05.2015 г. Видно от съдържанието му, касационният жалбоподател е назначен на длъжност "общ работник, строителство на сгради", с място на работа - обекти на фирмата. Длъжностната характеристика на лицето очертава неговите трудовоправни задължения, а именно същото е длъжно да извършва подготвителни операции за рутинните строително - довършителни работи, товаро-разтоварни и преносни работи, да събира и изнася на определени места отпадъци, извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи, почиства складове и дворни площи, изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. На 18.08.2016 г. Ерджан Кязим Реджеб получава травматични увреждания в резултат на злополука, станала при ремонтни работи на еднофамилна къща, находяща се в гр. Генерал Тошево. Обектът, на който лицето е извършвало тези дейности е собствен на майката на А. Й. А. - управител на "Виа Билдинг 09" ЕООД. Дружеството е заявило злополуката с писмо вх. № 5101-03-226/07.10.2016 г. адресирано до ТП на НОИ - Варна.

скрито платено съдържание: 811 думи;