ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 9 април 2020 818 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Налице ли е трудова злополука, когато работодателят смята, че работникът е извършвал трудовите си задължения с груба небрежност?

Фактическа Обстановка

Лице работи на длъжност „Шофьор” и е командировано със заповед на работодателя си до Гърция, за да достави стъкла в склад на гръцко дружество. След доставката на стъклата, докато чака да се разтовари стоката, шофьорът е смъртно ранен – затискат го пакети, които са били наредени в склада на гръцкото дружество. Пред НОИ работодателят на шофьора твърди, че злополуката не е трудова, тъй като шофьорът не е трябвало да бъде на място, различно от камиона си, както и че в момента на злополуката не е извършвал трудова дейност, възложена от него. Той изтъква още, че пострадалото лице се е намирало далеч от камиона и не е наблюдавало процеса на разтоварване, а това действие е във вреда на дружеството. НОИ издава решение, че злополуката е трудова, но Дружеството го обжалва. 

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ по адм. д. № ****/****

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 55-67 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по касационна жалба от П. Г. П. - управител на "ВАНИТРАНС" ЕООД със седалище гр. Ботевград, чрез процесуален представител адвокат Е. И. от САК срещу решение № 50 от 25.01.2016 г. на Административен съд София област по адм. д. № 542/2008 г. С него се отхвърля оспорването по жалба от "Ванитранс" ЕООД срещу решение № 16/04.06.2008 г. на Директора на ТП на НОИ София област, с което е оставено в сила разпореждане № 33/10.05.2008 г. на длъжностното лице при Районно управление "Социално осигуряване" при ТП на НОИ София област.

Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост, нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.

Ответникът, директорът на ТП на НОИ София област не се представлява и не взема становище по жалбата.

О. Ц. Д. В., Д. К. В. и К. К. В., чрез процесуален представител адвокат Убенов вземат становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:

Производството пред административния съд е образувано по жалба на касатора срещу цитираното решение. С него се оставя в сила разпореждане № 33/10.05.2008 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО при ТП на НОИ София област. Възраженията са били за незаконосъобразност на решението с искане за отмяната му. Съдът е разгледал по същество жалбата която приел за неоснователна. От фактическа страна е установено, че К. И. В. е бил командирован със заповед № 31/21.04.2008 г. от "Ванитранс" ЕООД от България до Гърция с товарен автомобил с рег. № СА 4474 ВТ и ремарке с рег. № С9208 ЕМ като е издаден пътен лист № 0026288 за 14.04.2008 г. На 23.04.2008 г. около 09.45 часа в Аспропиргос, област Атика Гърция в помещения на фирма за търговия със стъкла "ALFA GLASS" Красимир Витков е бил смъртоносно ранен, след като е бил затиснат от пакети със стъкла, намиращи се вътре в склада. Установено е също така, че злополуката е станала в момент когато Витков е изчаквал разтоварване на управлявания от него автомобил в склада където е бил командирован да извършва действия във връзка с дейността на фирмата работодател и в кръга на действия по длъжностна характеристика при разтоварване на стоката.

скрито платено съдържание: 567 думи;