ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 9 април 2020 846 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Налице ли е трудова злополука, когато на работник се е наложило да извършва дейност извън задълженията му, но в полза на работодателя?

Фактическа Обстановка

Работник е назначен на длъжност “Общ работник” в Дружество, чиято основна дейност е преработка на зърнени култури. Един ден работникът се прибира от полето с трактор, за който е имал шофьорска книжка. На път за базата установява, че тракторът не работи. Работникът започва да отстранява повредата на полето, с което увеличава и работния си ден. Когато отново потегля, той пътува по склон, но не успява да овладее трактора – поради изтекла спирачна течност. Тракторът се обръща и работникът загива. Работодателят твърди пред НОИ, че злополуката не е трудова, тъй като лицето само е инициирало ремонт на трактора на полето и прибиране до базата след работно време. От Дружеството настояват, че лицето е изпълнявало единствено функции на общ работник и превозването на трактора и ремонта му са били по негова инициатива, без да е наредено от тях. НОИ издава решение, че злополуката е трудова, но Дружеството го обжалва.  

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 114 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осми февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

при секретар М. С. и с участието на прокурора В. Й. изслуша докладваното от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], ЕИК[ ЕИК], седалище и адрес на управление [населено място], [община], [улица], представлявано от изпълнителния директор И. Ц., подадена чрез пълномощниците адвокати П. Д. и М. Г., против решение № 55 от 15.01.2016 г. по адм. д. № 2628/2014 г. на Административен съд Бургас, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу решение № РД-155/04.12.2014 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 88/31.10.2014 г. на длъжностно лице при ТП на НОИ Бургас.

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост-касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа се, че съдът не е проверил законосъобразността на оспорения пред него акт на всички основания по чл. 146 от АПК. Счита, че в случая не са налице предпоставките на чл. 55 от КСОза приемане злополуката за трудова. Иска се отмяна на решението и отмяна на оспорения административен акт. Претендират се разноски.

Ответниците- Директорът на ТП на НОИ Бургас, Т. С. и С. С. не са изразили становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, шесто отделение, намира касационната жалба за подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата на [фирма] срещу решение № РД-155/04.12.2014 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 88/31.10.2014 г. на длъжностно лице при ТП на НОИ Бургас. С разпореждането на основание чл. 60, ал. 1 от КСО, декларираната от осигурителя злополука с вх. № ТЗ-88/09.07.2014 г. на ТП на НОИ Бургас, станала с И. С. С. на 05.07.2014 г. е приета за трудова по смисъла на чл. 55, ал. 1 от КСО.

Първоинстанционният съд е постановил обжалваното решение при изцяло изяснена фактическа обстановка. Установено е, че на 04.12.2013 г. между [фирма] и И. С. е сключен трудов договор № 19, съгласно който същият е бил назначен на длъжност "общ работник", със задължения утвърдени от работодателя по длъжностна характеристика. На същата дата на С. е извършен и предварителен медицински преглед със заключение, че е клинично здрав и може да бъде приет на работа, като му е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа, за което е издадена служебна бележка, и инструктаж на работното място на 05.12.2013 г. видно от представените книги за инструктаж. От работника е попълнена декларация и е положен подпис, че е запознат с длъжностната характеристика на заеманата от него длъжност, правилника за вътрешния ред, правилата за безопасност на труда в предприятието и заповед на работодателя за факти и сведения представляващи фирмена тайна. Съгласно декларация от 07.07.2014 г. на представляващия [фирма], при приключване на работния ден на 05.07.2014 г. около 20,00ч. и придвижване към стопанския двор по черен път в землището на [населено място], местността "Ч.", управляваният от И. С. трактор "Болгар" се преобръща и водачът загинал на място.

Със заповед № 36/07.07.2014 г. на управляващият [фирма], на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки от работодателят, е наредено да се проведе разследване на злополуката случила се на 05.07.2014 г., за което е сформирана комисия и е съставен протокол № 1 от 08.07.2014 г. за трудова злополука, съгласно който пострадалият при злополуката в края на работния ден при придвижване към стопанския двор е управлявал колесен трактор "ТК80" с прикачена 3 тона цистерна за вода по наклонен полски път, като неустановено обстоятелство при управлението е довело до преобръщане и притискане на водача.

скрито платено съдържание: 1303 думи;