ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 9 април 2020 775 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се квалифицира като “трудова злополука” смърт, настъпила на обект на дружество, ако пострадалото лице не е имало сключен трудов договор с дружеството?

Фактическа Обстановка

На 23.04.2015 г. става злополука на обект, на който се извършват СМР. Срутва се земна маса, в резултат на което е затрупан работник, който загива. От Дружеството – изпълнител на обекта, твърдят, че това не е техен работник, тъй като няма сключен трудов договор с тях. Те настояват, че лицето е попаднало там случайно. Дирекция “Инспекция по труда” обявява за съществуващо трудовото правоотношение между работника и Дружеството – на основание Договор за изпълнение на СМР, за което Дружеството – изпълнител е наело персонал от друго дружество. Постановлението на Дирекция “Инспекция по труда” преминава съдебен контрол и е обявено за законосъобразно. На това основание НОИ издава и решение, че смъртта е настъпила вследствие на трудова злополука. Дружеството обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 42 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на адвокат В. П. - АК - Монтана, в качеството му на процесуален представител на "Царевец" ООД със седалище и адрес на управление в гр. Мездра, срещу решение № 99 от 7.04.2017 г., постановено по адм. д. № 480/2015 г. по описа на Административен съд - Враца, I състав. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяна на решението и на оспорения административен акт. Претендира се присъждане на разноски.

Ответникът - Директорът на Териториално поделение на НОИ гр. Враца, чрез юрисконсулт Ц. Ц., моли решението да бъде оставено в сила.

О. Л. И. Л. и Т. Н. М., и двете от гр. Банско, и В. Н. С. от с. Долно Драглище, област Благоевград, чрез адвокат Г. М., молят решението да бъде оставено в сила и да им бъдат присъдени разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Последната е постъпила в предвидения в чл. 211, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок, подадена е от надлежна страна и процесуално е допустима, но разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

С оспорения съдебен акт решаващият състав на Административен съд - Враца е отхвърлил жалбата на "Царевец" ООД, представлявано от управителите К. А. И. и Р. И. И. против решение № 1040 - 06 - 30 от 11.09.2015 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ гр. Враца, с което е потвърдено разпореждане № 23 от 21.07.2015 г. на началник сектор "КРДОО" при Териториално поделение на НОИ гр. Враца.

При извършената служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК, настоящият тричленен състав на Върховния административен съд констатира, че решението на първоинстанционния съд е валидно и допустимо.

При разглеждане на делото Административен съд - Враца е разяснил делото изцяло като е разгледал събраните доказателства в тяхната съвкупност, и с оглед релевантността им към спорните правоотношения. Изводите относно фактическата обстановка са правилни и обосновани. Липсват нарушения на съдопроизводствените правила. Обсъдени са становищата на страните, включително и на жалбоподателя, в каквато връзка са изложени подробни мотиви.

скрито платено съдържание: 825 думи;