ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 21 май 2020 718 уникалност: 97.4%

Правен Въпрос

Трябва ли да плаща задължителни осигурителни вноски физическо лице с постоянен адрес в България, което има настоящ адрес извън страната?

Фактическа Обстановка

Български гражданин има постоянен адрес в България и осъществява търговска дейност като ЕТ в комплекс, състоящ се от басейни, ресторанти и барове. Комплексът се намира в България. Лицето има настоящ адрес в Кипър и живее постоянно там, женено е за кипърски гражданин и отглежда децата си в Ларнака (Кипър). За периода 2009-2013 г. лицето не е подавало ГДД. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт на лицето, с който му определя задължения в размер на: 13 000 лв. за 2009 г., 21 000 лв. за 2010 г., 19 000 лв. за 2011 г., 30 000 лв. за 2012 г. и 12 000 лв. за 2013 г., както и задължителни осигурителни вноски (в качеството му на самоосигуряващо се лице). НАП определя задълженията на базата на данъчни основи, изчислени спрямо годишните данъчни декларации на ЕТ, годишните финансови отчети, банкови преводи от клиенти, както и дневниците за продажби, от които изважда разходите за заплати, стока, охрана. НАП увеличава финансовия резултат на ЕТ със сумата от всички недоказани разходи. Лицето обжалва ревизионния акт с мотива, че за периода не е местно лице за България, не е функционирало като ЕТ, не получава доходи от това и е дало пълномощно на друго лице, от което следва, че то няма задължения за задължителни осигурителни вноски.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 148 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.

Образувано по касационна жалба на З. Е. И. с ЕТ "Ейнджел" - Златинка Енчева", с адрес за кореспонденция в гр. Пловдив, против Решение № 430 от 20.03.2017 г., постановено по адм. д. № 1932/2016 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на касатора против Ревизионен акт РА № Р-16001615005443-091-001/26.04.2016 г. на ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 486/15.07.2016 г. на Директора на дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта му, с която са установени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно, като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК, изразяващи се в липса на мотиви по съществените спорни фактически и правни въпроси; необоснованост на фактическите и правни изводи на първоинстанционния съд относно качеството на ревизираното лице на данъчно-задължено лице по ЗДДФЛ и задължено лице за внасяне на ЗОВ; необосновани са фактическите изводи относно облагаемата данъчна основа по ЗДДФЛ и основата за определяне на ЗОВ при безспорното обстоятелство, че ревизираното физическо лице не е получило никакви доходи от дейността си на ЕТ; изтъкват се доводи от определението за местно лице по смисъла на Модела на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и Регламент на Съвета /ЕИО/ № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на общността /чл. 13, т. 2; чл. 14-17/. Необосновано с РА са намалени декларираните разходи за ревизирания период и не са установени предпоставките за извършването на ревизията по чл. 122 и сл. ДОПК, нито данъчната основа е определена при спазване на критериите по ал. 2 на чл. 122.

Иска се да бъде отменено обжалваното решение и РА, в обжалваната част, както и да се присъдят направените разноски.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив, чрез юрк. Рашева, оспорва касационната жалба по съображения в писмено становище. Иска оставяне в сила на съдебното решение. Претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба, направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК и взе предвид становищата на страните, намира касационната жалба процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, против подлежащ на оспорване съдебен акт и в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, а по съществото й съобрази следното:

С частта на РА, предмет на оспорване пред първоинстанционния АС, на ревизираното физическо лице са установени следните публични задължения:

=данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 13 093.91 лв. и лихви 3 151.26 лв.;

=данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. в размер на 20 824.93 лв. и лихви 10 610.42 лв.;

=данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2011 г., в размер на 18 417.00 лв. и лихви в размер на 7 486.45 лв.,

=данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2012 г. в размер на 30 540.98 лв. и лихви 9 335.52 лв.;

=данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2013 г. в размер на 11 598.42 лв. и лихви 2 338.04. лв.,

както задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващото се лице, както следва:

=авансови вноски за ДОО за 2008 г. за 489.60 лв. и лихва за 631.27 лв.;

=авансови вноски за ДОО за 2009 г. за 405.60 лв. и лихва за 424.21 лв.; =авансови вноски за ДОО за 2010 г. за 554.40 лв. и лихва за 462.86 лв.;

=авансови вноски за ДОО за 2011 г. за 645.12 лв. и лихва за 406.55 лв., =авансови вноски за ДОО за 2012 г. за 645.12 лв. и лихва за 27448 лв., =окончателни вноски за 2012 г. за 2 426.88 лв. и лихва за 737.53 лв.;

=авансови вноски за ДОО за 2013 г. за 691.20 лв. и лихва за 190.32 лв.; =окончателни вноски за ДОО за 2013 г. за 2688.00 лв. и лихва за 543.84 лв.;

=авансови вноски за ЗО за 2008 г. за 172.80 лв. и лихва за 145.21 лв.;

=авансови вноски за ЗО за 2009 г. за 249.60 лв. и лихва 174.26 лв.;

=авансови вноски за ЗО за 2010 г. за 403.20 лв. и лихва за 237.32 лв.;

=авансови вноски за 2011 г. за 403.20 лв. и лихва за 195.67 лв.;

=авансови вноски за ЗО за 2012 г. за 403.20 лв. и лихва 153.96 лв.;

=окончателни вноски за ЗО за 2012 г. за 1 516.80 лв. и лихва за 460.98 лв.;

=авансови вноски за ЗО за 2013 г. за 432.00 лв., и лихва за 118.98 лв.;

=окончателни вноски за ЗО за 2013 г. за 1 680.00 лв. и лихва за339.90 лв.;

=авансови вноски за ДЗПО за 2008 г. за 144.00 лв. и лихва за 185.69 лв.;

=авансови вноски за ДЗПО за 2009 г. за 156.00 лв. и лихва за 163.17 лв.;

=авансови вноски за ДЗПО за 2010 г. за 252.00 лв. и лихва 210.39 лв.;

=авансови вноски за ДЗПО за 2011 г. за 252.00 лв. и лихва за 107.22 лв.;

=окончателни вноски за ДЗПО за 2012 г. за 948.00 лв. и лихва за 288.10 лв.;

=авансови вноски за ДЗПО за 2013 г. за 270.00 лв. и лихва за 74.35.лв.;

=окончателни вноски за ДЗПО за 2013 г. за 1 050.00 лв. и лихва за 212.44 лв.;

=задължителни осигурителни вноски за годишно изравняване за 2011 г., както следва: окончателни вноски за ДОО 2 127.68 лв.; лихви върху окончателни вноски за ДОО 1 008.44 лв.; окончателни вноски за здравно осигуряване от 1 329.80 лв.; лихви върху окончателни вноски за здравно осигуряване от 540.51 лв.; окончателни вноски за ДЗПО - УПФ на 831.12 лв. и лихви върху окончателни вноски за ДЗПО - УПФ 393.92 лв.

Ревизията е повторна и е извършена по реда на чл. 122 от ДОПК, защото органът по приходите, в хода на ревизионното производство, е установил наличие на условията в хипотезите на т. 1, 2, 4, 6 и 8 на ал. 1 от същата разпоредба. При непредставяне на доказателства, изрично изискани от ревизираното лице, в двете ревизионни производства, при представяне на част от документация с некоректно декларирани данни, при неподадена годишна данъчна декларация за 2010 г., както и други, изрично посочени действия/бездействия на ревизираното лице в обжалвания акт, органът по приходите е приел да приложи особения ред за извършване на ревизия.

скрито платено съдържание: 2118 думи;