АС Бургас - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

чака актуализация 15 май 2020 902 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да се облагат с данък върху доходите командировъчни, ако не са документално доказани?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е управител на ООД. През периода 2012-2013 г. лицето сключва договор за полагане на личен труд за контрол на служебните коли, а при необходимост – за шофиране на тежкотоварен автомобил, с цел спазване на срокове по доставки. Договорът не предвижда възнаграждение за тази дейност. За този период ООД изплаща на лицето командировъчни на стойност 15 000 лв. за дейността му като втори шофьор на товарен автомобил. Лицето не подава ГДД. НАП прави ревизия на имущественото и финансово състояние на лицето за периода 2010-2015 г. и издава ревизионен акт, с който определя задължения на лицето за 2012-2013 г. в размер на 3 000 лв. Мотивът е, че командировъчните са недекларирани доходи, които трябва да бъдат обложени с данък. Лицето обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 98 думи;

АС Бургас - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

Председател: А. А.

при секретаря М. В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 87 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от Ж. Д. Ж. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Ревизионен акт № Р-02002017003028-091-001/26.10.2017 г., издаден от Н. К. Ж.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Д. И. З., на длъжност главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията, в частта, потвърдена с решение № 291/21.12.2017 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика"- Бургас при ЦУ на НАП.

Жалбоподателят Ж. Д. Ж. изразява несъгласие с установените в негова тежест допълнителни данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ. Счита, че ревизионният акт е незаконосъобразен, поради нарушение на материалноправни разпоредби. Твърди, че в качеството си на управител на "Жирдел" ООД е бил в мандатно правоотношение с дружеството и това обстоятелство не е взето предвид от приходните органи, а изводите на решаващия орган в тази насока са формирани в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ. Наред с това сочи, че е съдружник в търговското дружество с ограничена отговорност и в това качество може да полага личен труд без съответно възнаграждение. Твърди също, че към началото на ревизирания период е имал спестени парични средства в брой около 40-50 хиляди лева от работа по трудово правоотношение с други търговски дружества и от търговска дейност, осъществявана от него в качеството на едноличен търговец. В жалбата се сочи още, че неправилно при формиране на паричните потоци за 2012, 2013 и 2015 г. не са взети предвид наличните парични средства към началото на всяка от ревизираните години. По същество се иска отмяна на ревизионния акт в обжалваната част.

В съдебното заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата. Ангажира доказателства. Моли за отмяна на ревизионния акт, като подробни доводи излага в писмена защита. Претендира разноски.

Пълномощникът на ответната страна излага становище за неоснователност на жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отхвърляне на жалбата и присъждане на разноските по делото, като прави възражение за прекомерност на извършените от жалбоподателя разноски.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 156, ал. 1 от ДОПК и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С оспорения ревизионен акт са определени задължения на ревизираното лице Ж. Д. Ж. по ЗДДФЛ за периодите 2012 г., 2013 г. и 2015 г. в общ размер 4 887.27 лева и лихви за просрочие от 1173.86 лева. С решение № 291 от 21.12.2017 г. на директора на дирекция "ОДОП"- Бургас ревизионния акт е отменен частично, за сумите от 13.28 лева- главница и 6.17 лева- лихва за просрочие. Ревизионният акт е потвърден в останалата му част, досежно установените задължения на ревизираното лице за данък върху доходите на ФЛ- свободни професии, граждански договори и др. по ЗДДФЛ и лихви за просрочие, както следва: 1) за 2012 г.- данък в размер на 743.78 лева и лихва за просрочие в размер на 345.51 лева; 2) за 2013 г.- данък в размер на 947.21 лева и лихва за просрочие в размер на 343.76 лева; 3) за 2015 г.- данък в размер на 3 183 лева и лихва за просрочие в размер на 478.42 лева. В тази част ревизионният акт е предмет на съдебната проверка за законосъобразност.

В хода на ревизията е установено, че през ревизирания период Ж. Д. Ж. е получавал по сметка в "Райфайзенбанк" АД лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 136.08 лева месечно, като едновременно с това е бил съдружник и управител в "Жирдел" ООД. За 2012 г., 2013 г. и 2015 г. същият не е подавал годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и не е декларирал получени облагаеми доходи.

Към ревизионната преписка е приобщен протокол № ПФ-02002016000745-073-001 от 17.05.2017 г. (л.91-102) от проверка на имущественото и финансовото състояние на Ж. за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2015 г., извършена въз основа на резолюция от 20.10.2016 г. От съдържанието на протокола и приложените към него писмени доказателства е установено, че при извършване на проверката са изискани от ревизираното лице с ИПДПОЗЛ № ПФ-02002016000745-040-004/04.04.2017 г. (на л.143) декларации за наличните парични суми в брой към 01 януари и 31 декември за всяка година от проверявания период 2010 г. - 2015 г., както и доказателства за декларираните наличности от пари в брой. В отговор са представени от Ж. писмени обяснения вх. № 94-00-341/12.04.2017 г., в които е отбелязано, че същият не може да представи декларации за парични суми в брой към 01.01. и 31.12. на всяка година от периода на проверката, тъй като през периода не е водил счетоводство като физическо лице. След анализ на представените от последния документи, подробно обсъдени на стр.8 от Протокол № ПФ- 02002016000745-073-001/17.05.2017 г., е прието от проверяващия екип, че към 01.01.2010 г. лицето е разполагало с 4 250 лева в брой, доказани със съответните документи. При съпоставяне на извършените през проверявания период разходи и получените доходи е установен от проверяващите лица недостиг на парични средства в края на всяка от отчетните 2010 г., 2012 г. и 2015 г. Относно 2011 г., 2013 г. и 2014 г. е прието, че получените доходи са в по-висок размер от извършените разходи, но крайното салдо към 31 декември на всяка от тези години не е взето предвид при изготвяне баланса на приходите/доходите и разходите съответно за 2012 г., 2014 г. и 2015 г.

При извършване на проверката е установено, че през 2012 г. и 2013 г. са изплатени на Ж. командировъчни пари от "Жирдел" ООД в общ размер 15 938.06 лева, за командировки като втори шофьор на товарен автомобил. Прието е, че тези суми имат характер на недекларирани доходи, които следва да бъдат обложени, след определяне и приспадане на задължителни осигуровки по КСО и ЗЗО.

В ревизионното производство са изискани от Ж. с ИПДПОЗЛ № Р-02002017003028-040-001 от 26.06.2017 г. (л.82) писмени обяснения и доказателства относно наличните пари в брой към 01.01.2012 г. и към 31.12.2012 г., както и обяснение за източниците на средства за извършени вноски в "Жирдел" ООД през 2015 г. В отговор с вх. № 94-00-666 от 11.07.2017 г. същият е депозирал писмени обяснения, ведно със справки по образец за наличните ДМА- недвижими имоти и за наличните ДМА- моторни превозни средства. В писмените обяснения отново е заявил, че не може да представи декларация за наличните пари в брой към 01.01.2012 г. и към 31.12.2012 г., тъй като не е водил счетоводство като физическо лице. Относно източниците на средства за допълнителните вноски в "Жирдел" ООД, възлизащи на 14 500 лева за 2012 г. и на 38 600 лева за 2015 г., е заявил, че са от спестявания през годините от получаваните доходи от него, от съпругата му и от семействата на родителите им.

Към ревизионната преписка са приобщени и писмени доказателства, представени от Ж. в хода на проверката за установяване на основанието за изплащане на командировъчни пари- договори за управление на "Жирдел" ООД от 01.01.2012 г. и от 01.01.2013 г., и договор за полагане на личен труд № 1/01.01.2010 г. С договорите за управление е възложено на същия да управлява и представлява търговското дружество за съответната година, без съответно възнаграждение. С договора за личен труд страните са постигнали съгласие Ж. да извършва с личен труд контрол на пътни такси и разходи по държави и при необходимост да шофира товарните автомобили, собственост на дружеството, съвместно с шофьорите, с цел спазване сроковете на доставка и поетите ангажименти към контрагенти. Този договор е безсрочен, като за възложената дейност изпълнителят не получава възнаграждение.

От приобщените към преписката документи, събрани в хода на проверката, е установено от ревизиращия екип, че през ревизирания период (2012 г., 2013 г. и 2015 г.) Ж. е получил доходи от пенсии в общ размер 6 996.72 лева за 2012 г., 7510.98 лева за 2013 г. и 7 964.82 лева за 2015 г., както и командировъчни средства от "Жирдел" ООД в размер на 4 600.11 лева за 2012 г. и 11 337.95 лева за 2013 г., документирани със заповеди за командировка, валутни отчети и разходни касови ордери за изплатените суми. Констатирано е, че със заповедите за командировка същият е командирован като втори водач на товарен автомобил "Скания" за извършване на международни превози, за които по данни от валутните отчети са му изплащани само дневни пари. Посочените суми от пенсии и командировки са приети за източник на средства на ревизираното лице и отразени в графа "постъпления" на изготвените таблици на паричните потоци. По отношение на получените през 2012 г. и 2013 г. доходи под формата на командировъчни дневни пари е прието от приходните органи, че по своя характер представляват доходи за положен личен труд от съдружника и са трудови доходи по смисъла на § 1, т. 26, б. "и" от ДР на ЗДДФЛ. Констатирано е, че за тях платецът на дохода не е удържал следващия се авансов данък по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ и същите не са декларирани от получателя на дохода, поради което на основание чл. 17 от ЗДДФЛ доходът е включен в общата годишна данъчна основа за определяне на данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ.

скрито платено съдържание: 2821 думи;