ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 652 уникалност: 88%

Правен Въпрос

Услугите мониторинг, надзор и контрол на изпълнение попадат ли в обхвата на понятието „технически услуги“, по смисъла на ЗКПО?

Фактическа Обстановка

Българско Дружество, с предмет на дейност изграждане на газоразпределителна мрежа, сключва договор с италианско Дружество за мониторинг, надзор и контрол при изграждането на газоразпределителна мрежа. НАП издава на българското Дружество ревизионен акт за неправилно обложени фактури от италианското Дружество. Според данъчните част от услугите, които италианското Дружество предоставя, представляват консултантски услуги, и като такива трябва да бъдат разглеждани като възнаграждения за технически услуги, за които се удържа данък при източника. Българското дружество обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 77 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на пети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

МИРА РАЙЧЕВА

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

при секретар и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Делото е във фаза на втора касация.

Образувано е по жалба на "Рила Газ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. Алабин № 36, ет. 5, притежаващо ЕИК 175089163, подадена чрез адв. Н. Б. от САК, срещу Решение № 5436 от 15.10.2012 г. на Административен съд София - град (АССГ), първо отделение, 15 състав, постановено по административно дело № 5196/2012 година.

С влязло в сила Решение № 7050 от 18.05.2012 г., тричленен състав на Върховен административен съд (ВАС), Осмо отделение, по адм. д. № 9571/2011 г. е отменил изцяло Решение № 2692/03.06.2011 г. постановено по адм. д. № 9110/2010 г. по описа на АССГ, с което е обявена нищожността на Ревизионен акт (РА) № 2001001479/11.05.2010 г., потвърден с Решение № 1616/28.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"( ДОУИ). Съдът е върнал делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при спазване на указанията, дадени в отменителното решение.

При новото разглеждане АССГ, Първо отделение, 15 състав, е постановил Решение № 5436 от 15.10.2012 г., отхвърляйки жалбата на "Рила Газ" ЕАД, притежаващо ЕИК 175089163 срещу РА № 2001001479/11.05.2010 г. издаден от Г. Н., инспектор приходи в ТД на НАП София, потвърден с решение № 1606/28.10.2010 г. на Директора на дирекция "ОУИ". В полза на дирекцията е присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер 2966 лева. "Рила Газ" ЕАД обжалва Решение № 5436 от 15.10.2012 г. на АССГ в законоустановения срок по чл. 211 от АПК.

В касационната жалба са изложени съображения за неправилност на съдебното решение - касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК - нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствени правила, необоснованост. Касаторът твърди, че съдебното решение в частта му относно фактурите, издадени за оказаните от "Сочиета Италиана Лайнинг" (С.И.Л.) услуги по договорите за газоразпределителни мрежи в Перник, Враца и Сандански, е необосновано и следва да бъде отменено. Твърди, че въпросните услуги по мониторинг, надзор и контрол за установяване на съответствие на изпълнението на строителни работи по изграждане на газоразпределителна мрежа не могат да се квалифицират като услуги от консултантско естество, респективно не се дължи данък при източника за възнаграждението за тях. Също така касаторът счита, че конкретните услуги за които е заплатено възнаграждение, са посочени в изготвените към всяка една от фактурите доклади за извършени дейности и нито една от реално указаните услуги не следва да бъде квалифицирана като такава с консултантско естество.

Ответникът по касационната жалба - Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, (с предишно наименование Д "ОУИ" - гр. София при ЦУ на НАП), оспорва жалбата и изразява становище чрез гл. юрисконсулт Атанасова за неоснователност на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

скрито платено съдържание: 1096 думи;