ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 632 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли отклонение от данъчно облагане при съпоставимост на разходите на едно дружество с приходите на негов доставчик?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 възлага на Дружество 2, с договор за възлагане и заместване, изпълнение на доставки във връзка с управление и предоставяне на технически и консултантски услуги. В изпълнение на договора Дружество 1 отчита разходи в размер на 16 805 702 лв. за периода 2007 г. – 2009 г. НАП провежда ревизия, чрез която установява отклонение от данъчно облагане, поради сключване на договор, при условия, различни от пазарните. Вследствие от това, финансовият резултат на Дружество 1 бива увеличен, поради което му е наложен и допълнителен корпоративен данък. Дружество 2 също е ревизирано, като в хода на производството не са установени отклонения от данъчното облагане. Дружество 1 обжалва издадения му акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 138 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 160, ал. 6 ДОПК

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на десети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора М. Н. изслуша докладваното от съдията СТЕФКА КЕМАЛОВА по адм. д. № 3318/2018

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК: 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, подадена чрез пълномощници - адвокат С. Й. и адвокат Т. Т. против Решение № 7660/12.12.2017 г., постановено по административно дело № 9091/2015 г. по описа на Административен съд - София град. С оспореното решение е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № Р-29-1300410-091-001/05.06.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП гр. София, потвърден с Решение № 1314/24.08.2015 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" гр. София, в частта, с която са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за периода 2007 г. - 2009 г. в общ размер на 6 297 549,30 лева и лихви в размер на 3 772 918,88 лева и относно установените задължения за 2009 г. за данък по чл. 235 ЗКПО върху хазартна дейност в размер на 105 022,94 лева и лихви в размер на 58 755,60 лева.

В касационната жалба са изложени подробни съображения за неправилност на съдебното решение по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК - поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Твърди се, че съдът изцяло е възприел констатациите и изводите, съдържащи се в решението на Директора на Дирекция "ОДОП", без да изложи собствени мотиви и без да се произнесе от съществени възражения на жалбоподателя, имащи значение за изхода на спора. Не бил разгледан доводът за липса на ситуация, водеща до избягване на данъчно облагане, с оглед приетото по делото и неоспорено заключение от съдебно-счетоводната експертиза и представените като доказателства ревизионни доклади и актове за ревизии на доставчика на услугите - "Неф Телеком България" ООД, установяващи, че приходите на това дружество не са претърпели корекция, приети са като пазарна стойност на услугите и са обложени. На следващо място се твърди, че съдът не се е произнесъл по направеното възражение за изтекла давност относно задълженията по ЗКПО за 2007 г. Изложени са съображения за неправилно и едностранчиво кредитиране на експертизата, приета в ревизионното производство. На следващо място се оспорват изводите на съда относно дължимост на установения с ревизионния акт данък по чл. 235 ЗКПО, като се твърди, че не били събрани никакви доказателства за хазартен характер на играта "Големия кеш". По изложени в жалбата съображения се иска отмяна на съдебното решение и постановяване на друго, с което да се отмени ревизионния акт.

Подадена е и частна жалба от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД против Определение № 904/08.02.2018 г., постановено по делото, с което съдът в производство по чл. 248 ГПК и изменил решението си в частта на разноските, като е увеличил сумата на присъденото в полза на приходната администрация юрисконсултско възнаграждение от 200 лева на 39 764,25 лева. Сочи се незаконосъобразност и необоснованост на съдебното определение, като се твърди, че юрисконсултското възнаграждение следвало да се определи съобразно Наредбата за заплащане на правна помощ, тъй като Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения била неприложима. Иска се отмяна на определението и определяне на отговорността за разноски спрямо изхода на спора.

Касационната и частна жалби се поддържат от адвокат Йорданова и адвокат Тодоров, по съображения, изложени в писмени бележки. Претендират се сторените съдебно-деловодни разноски.

Ответната страна се представлява от юрисконсулт Дечева, която оспорва жалбите и моли оспорените съдебни актове да бъдат оставени в сила по доводи, развити в писмена защита. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение, изчислено съобразно материалния интерес по делото и прави възражение за прекомерност на претендираното от касационния жалбоподател адвокатско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба против решението, поради което предлага да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Върховният административен съд, състав на Първо отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

В хода на проведеното ревизионно и съдебно производство са установени следните факти: На 08.06.2004 г. между "БТК" ЕАД и Адвент БТК Холдинг Лимитид /оператор/ е сключен Договор за предоставяне на услуги във връзка с управлението, с който на оператора е възложено да подпомага дейностите по цялостното управление на компанията, включително разработване и прилагане на обща политика на представяне на дружеството, организационна структура, годишни бюджети, стратегически план и план на дейността. Възложено е предоставяне на редица услуги, свързани с управлението на компанията - административни услуги; въвеждане на системи за финансово, счетоводно и информационно управление; услуги, свързани с персонала; инженерни услуги; маркетинг; услуги, свързани с дейността, включващи стратегии, практики, процедури и контрол; информационно управление и планиране. Договорено е за изпълнение на възложените услуги, на изпълнителя да се заплаща възнаграждение в размер на 2,25 % от брутната стойност на приходите на "БТК" ЕАД, посочени в одиторските отчети на компанията. На основание чл. 8.2. от Договора за предоставяне на услуги във връзка с управлението, на 11.06.2004 г. е сключен Договор за предоставяне на технически и консултантски услуги, между "БТК" ЕАД и Адвент БТК Великобритания Лимитид. На посоченото дружество е възложено да осъществява редица услуги, свързани с търговски, технически и експлоатационни съвети, анализ, услуги за избор на проекти, свързани с техническото развитие, мрежови услуги, услуги по експлоатацията, консултантски услуги по мобилни технологии, услуги за софтуер и ИТ услуги и др. За този вид услуги е договорено изплащане на възнаграждение в размер на 1,25 % от брутната стойност на приходите на "БТК" ЕАД.

На 14.08.2007 г. са сключени договори за възлагане и заместване, по силата на които изпълнението на услугите по посочените по-горе два договора, а именно Договора за предоставяне на услуги във връзка с управлението и Договора за предоставяне на технически и консултантски услуги, се възлага на "Неф Телеком България" ООД. В изпълнение на договорите, за ревизираните периоди 2007 г. - 2009 г. в "БТК" ЕАД са отчетени разходи по дебита не сметка "Висш мениджмънт" общо в размер на 16 805 702,43 лева и по сметка "Управленски услуги" общо р размер на 99 469 167,50 лева. Приходните органи, провеждащи ревизионното производство са възложили изготвянето на експертиза, която да определи пазарните цени на услугите, възложени на "Неф Телеком България" ООД, заключението по която е, че предоставените услуги са на цени, които се различават от "пазарната цена" по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗКПО, във връзка с § 1, т. 8 от ДР на ДОПК. Въз основа на това заключение е прието, че в случая е налице хипотезата на чл. 16, ал. 1 ЗКПО, а именно сделките са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане. На основание чл. 78 ЗКПО, във връзка с чл. 16, ал. 1 ЗКПО с ревизионния акт е извършено увеличение на финансовите резултати на "БТК" ЕАД както следва: за 2007 г. със сума в размер на 7 548 574,47 лева, за 2008 г. със сума в размер на 23 920 748,48 лева и за 2009 г. със сума в размер на 31 505 620,01 лева, като въз основа на тези корекции са определени допълнителни задължения за корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 2568 думи;