ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 320 уникалност: 100%

Правен Въпрос

При съкращаване на щат в банков клон с обособена дейност в различни населени места работодателят длъжен ли е да извърши подбор между лицата, заемащи сходни дейности в различните населени места?

Фактическа Обстановка

На заседание на управителния съвет на банка се взема решение за съкращаване на щата в банков клон, за длъжността „Банков служител, обслужване на клиенти“. Изпълнителните директори нареждат да се извърши подбор. След направения подбор в банковия клон и в представителствата на територията на града се предлага служител за уволнение, който впоследствие е уволнен. В подбора обаче не са включени служителите от представителството на банката в друго населено място, което е включено в структурно звено на посочения клон.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 11 май през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С. С.

ЧЛЕНОВЕ:

В. И.

З. А.

при секретаря А. Д., като разгледа докладваното от съдия З. А. гр. дело № 4168 по описа за 2014година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 от ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от ответника [фирма], [населено място], чрез адв. В. Б. срещу решение № 184/28.01.2014 г. по в.гр. дело № 3717/2013 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 3915/23.10.2013 г. по гр. дело № 10153/2013 г. на Пловдивския районен съд, с което е признато за незаконно уволнението, извършено със заповед № 711/11.04.2013 г. на Изпълнителните директори на [фирма] [населено място], с която на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ е прекратено трудовото правоотношение с М. Н. Н., считано от 22.04.2013 г. и като такова е отменено, като на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ е възстановен М. Н. Н. на длъжността, заемана преди уволнението "Банков служител, обслужване клиенти".

Жалбоподателят поддържа основания за неправилност на обжалваното решение по чл. 281, т. 3 ГПК - нарушение на материалния закон и необоснованост. Искането е за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго, с което предявените искове с пр.осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ от М. Н. Н. да се отхвърлят като неоснователни.

Ответникът по жалбата М. Н. Н., чрез адв. И. И. в писмен отговор е изразил становище за неоснователност на касационната жалба по същество.

С определение № 203/11.02.2015 г., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос при съкращаване на щата при обособена дейност на даден банков клон в различни населени места в страната задължен ли е работодателят да извършва подбор между всички лица в различните населени места, заемащи еднакви или сходни длъжности.

Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение, като взе предвид изложеното основание и след проверка на обжалваното решение по реда на чл. 290, ал. 1 и чл. 293 от ГПК констатира следното:

С въззивното решение съдът се е произнесъл по предявени обективно съединени искове с пр.осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ за признаване за незаконно уволнението на М. Н. Н. със заповед № 711/11.04.2013 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ - поради съкращаване в щата и за неговата отмяна, и за възстановяване на длъжността, заемана преди уволнението.

Въззивният съд е приел въз основа на приложеното по делото трудово досие на ищеца, че последният е работил по безсрочен трудов договор в ответната банка на длъжност "банков служител, обслужване на клиенти". Със заповед № 711/11.04.2013 г. на Изпълнителните директори на [фирма] трудовият договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ - поради съкращаване на щата, считано от 22.04.2013 г.

Приел е, че за да е налице законосъобразно уволнение по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ следва да се установи, че е бил извършен законосъобразен подбор на служителите, заемащи еднакви или сходни длъжности, за да останат на работа служителите с по висока квалификация и с по-високо образование. Приел е също, че от представените доказателства по делото относно извършването на подбора, който е станал по заповед на изпълнителните директори на банката, в същия не са взели участие и банковите служители от клон "Р.", който клон е към клон "П.". Според въззивния съд след като не са били включени и оценени служители от клон "Р." извършеният подбор е опорочен и издадената заповед за уволнение само на това основание е незаконосъобразна, тъй като при извършването на подбор участват всички служители, като критериите за оценка за всеки един от тях са еднакви. Прието е, че в тежест на ответника е да докаже, че уволнението е извършено съобразно извършен подбор, че такъв не е установено да е извършен или извършеният е незаконосъобразен, поради неучастието на част от служителите на банката при извършването му. С оглед на тези съображения е направил извода за незаконосъобразност на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение и за основателност на предявените искове с пр.осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ.

скрито платено съдържание: 1121 думи;