ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 429 уникалност: 95.9%

Правен Въпрос

Възможно ли е да бъде уволнен служител на основание съкращаване на щата, ако трудовото правоотношение се трансформира в служебно?

Фактическа Обстановка

Служител заема експертна длъжност по трудово правоотношение в държавна институция. Със заповед на директора отделът, в който работи служителят, е закрит, и е въведена нова структура към Централното управление на институцията. В тази структура е създаден същият отдел, като е решено всички длъжности в него да бъдат заети по служебно правоотношение. Правоотношението на служителя е прекратено на основание „съкращаване на щата“. Той иска отмяна на заповедта за уволнение и възстановяването му на работа.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 96 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в публично заседание на шестнадесети октомври, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Ю.

ЧЛЕНОВЕ: Л. Б.

С. Д.

При секретаря Р. С. изслуша докладваното от съдията Богданова гр. дело № 3640/2013 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. Г. С., подадена от пълномощника адвокат Р. И., срещу въззивно решение № 2195 от 26.03.2013 г. по гр. дело № 16921/2012 г. на Софийски градски съд, с което е отменено решение № ІІ-64-255 от 15.10.2012 г. по гр. д. № 21139/2012 г. на Софийски районен съд в частта, с която са уважени предявените от С. срещу Агенция "Митници" обективно съединени искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ за сумата 2 320 лв. и в частта за разноските, като вместо това е постановено ново, с което исковете са отхвърлени.

С определение № 921 от 31.07.2013 г. по настоящото делото е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК касационно обжалване на решението, поради наличие на противоречива практика по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос по приложението на чл. 328, ал., т. 2, пр.2 КТ.

В обжалваното решение на Софийски градски съд е прието, че прекратяването на трудовото правоотношение на ищеца К. Г. С., заемал длъжността "старши специалист" в отдел "Мобилни митнически групи" в дирекция "Митническо разузнаване и разследване" при агенцията е законно, тъй като е налице реално съкращаване на щатните бройки за заеманата от него длъжност.

В представените от жалбоподателя решение от 4.12.2012 г. по гр. д. № 7179/2012 г. на Софийски градски съд и решение от 15.10.2012 г. по гр. д. № 6315/2012 г. на Софийски градски съд е прието, че не е налице посоченото в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение със заемащи длъжността "старши специалист" в отдел "Мобилни митнически групи" в дирекция "Митническо разузнаване и разследване" при агенцията основание по чл. 328, ал. 1, т. 2, пр.2 КТ.

скрито платено съдържание: 690 думи;