ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 11 март 2020 376 уникалност: 95.4%

Правен Въпрос

При съкращаване на щат работодателят длъжен ли е да направи подбор между служителите, работещи в различни населени места?

Фактическа Обстановка

Служителка работи в туристическа агенция. Във връзка със закриване на офис на агенцията работодателят взема решение за съкращаване на единствената щатна бройка в съответното населено място и уволнява служителката. В останалите офиси на агенцията, които се намират в други населени места, има служители, заемащи същата длъжност. Отделните офиси на агенцията не притежават организационно-управленска самостоятелност. Уволнението е оспорено пред съда – с аргумент, че не е извършен подбор. Работодателят възразява, като посочва, че подбор в този случай не е задължителен, тъй като е съкратен единственият служител в структурното звено.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 94 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в публично заседание на двадесет и трети септември, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К. Ю.

ЧЛЕНОВЕ:

Л. Б.

С. Д.

при секретаря Р. С. и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Богданова гр. д. № 844 по описа за 2015 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД, [населено място], клон Г., подадена чрез адвокат И. Ж. срещу въззивно решение № 390 от 3.11.2014 г. по гр. дело № 994/2014 г. на Великотърновския окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 778 от 22.08.2014 г. по гр. д. № 1015/2014 г. на Великотърновския районен съд са уважени предявените от Ц. И. А. срещу жалбоподателя искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ: за признаване на уволнението, извършено със заповед № 10 от 30.01.2014 г. за незаконно и неговата отмяна; за възстановяване на заеманата до уволнението длъжност "организатор Туристическа агенция"; и за заплащане на обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение в размер на 3301.20 лв. Дружеството е осъдено да заплати направените разноски по делото и държавна такса. Поддържа се, че решението е постановено в нарушение на съдопроизводствените правила, на материалния закон и е необосновано-отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Изложени са твърдения за неправилност на прието от въззивният съд, че извършването на подбор било задължително, тъй като в случая е съкратена единствена бройка в обособено структурно звено. Претендират се разноски за производството.

Ответницата по касационната жалба Ц. И. А. не изразява становище.

С определение № 489 от 4.05.2015 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса: какви са критериите при определяне налице ли е или не относително самостоятелно обособено структурно звено, респ. при преценката задължен ли е работодателят да извърши подбор, когато се закрива изцяло такава обособена структура чрез съкращаване на единствена длъжност в нея, както и когато наред с основната си дейност работодателят осъществява и специфична, представляват ли структурите му осъществяващи тази специфична дейност относително самостоятелно обособени звена, с оглед преценката за подбор при закриване на тази от тях която е на загуба.

По поставения въпрос съдебната практика е уеднаквена с постановени по реда на чл. 290 ГПКрешение № 329 от 13.07.2011 г. по гр. д. № 1073/2010 г. на ВКС, ІV г.о.; решение № 306 от 9.10.2013 г. по гр. д. № 1851/2013 г. на ВКС, ІV г.о.; решение № 51 от 10.02.2014 г. по гр. д. № 3726/2013 г. на ВКС, ІV г.о.; решение № 211 от 14.08.2014 г. по гр. д. № 4441/2013 г. на ВКС, ІV г.о. Прието е, че извършването на подбор по чл. 329, ал. 1 КТ при съкращаване на щата, задължава работодателят да съпостави квалификацията и уменията за изпълнение на работата на всички работници и служители, изпълняващи идентични трудови функции. Този подбор обаче следва да се извърши не в рамките на цялото предприятие, а измежду работниците или служителите в рамките на обособената структура, в която се извършва съкращаването на щата. При преценката дали е налице или не такова относително самостоятелно обособено структурно звено в рамките на предприятието и в рамките на общото щатно разписание, не е определящ единствено териториалния критерий, респ. териториално обособено звено или звено, което е отделено финансово-икономически, но и всяко образувание, което е обособено в организационно-управленска структура на предприятието - самостоятелна организационна единица в цялостната структура и организация на предприятието. Работодателят е длъжен да извърши подбор при закриване на отделно структурно звено, ако в оставащите структурни звена на предприятието /в същото населено място/ съществуват длъжности за същите или несъществено отличаващи се трудови функции. Работодателят обаче не е длъжен нито може да направи подбор между работници или служители с място на работа, според трудовите договори в различни населени места, тъй като той не може едностранно да променя мястото и характера на работа, определени в сключения трудов договор.

скрито платено съдържание: 703 думи;