ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 676 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Подлежат ли на съдебен контрол указанията на изпълнителния директор на НАП?

Фактическа Обстановка

С касационна жалба НАП оспорва решението на Административен съд София, с което са отменени издадените от изпълнителния директор указания за уеднаквяване практиката на агенцията.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 81 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо А отделение, в съдебно заседание на деветнадесети декември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БИСЕРКА КОЦЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА ДИМИТРОВА

РУМЯНА МОНОВА

при секретар М. М. и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 9077/2007

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Национална агенция за приходите /НАП/, представлявана от изпълнителен директор М.Мургина срещу решението от 20.07.2007 г. по адм. д. № 1805/2007 г. на Административен съд София, І отд. 12 състав, с което в производство по чл. 127, ал. 2 във вр. с чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл. 179 и сл. от АПК са отменени указания с изх. № 24-00-31/08.05.2007 г. на изп.директор на НАП, относно уеднаквяване практиката по прилагане разпоредбите на чл. 3 от ЗДДС, във вр. с Решение на КС № 7/23.04.2007 г., издадени на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за Националната агенция за приходите.

В жалбата са развити подробни съображения за недопустимост на решението, наред с което алтернативно се поддържа и неправилност, поради нарушаване на материалния закон.

Касаторът счита, че решението е недопустимо, защото са разгледани жалби на Висшия адвокатски съвет и на Камарата на частните съдебни изпълнители срещу вътрешноведомствен акт, неподлежащ на съдебен контрол, каквото в случая е указанието.

Налице е административен акт, който изрично е изключен от кръга на актовете, които подлежат на съдебен контрол. В тази връзка са развити доводи, че не е налице засягане на субективните права и законните интереси по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на РБ, а указанията, които имат само тълкувателен характер и са в смисъла на разяснение разпоредбите на ЗДДС, в частта им относно критериите, определящи лицата, извършващи свободна професия като задължени или незадължени лица, са наложителни с оглед постановеното Решение № 7/23.04.2007 г. на КС на РБ.

Поддържаното твърдение за материална неправилност пък е свързано с това, че АС София е извел неправилния правен извод, че изп.директор на НАП е тълкувал нормативен акт /чл. 3, ал. 2 ЗДДС/ като по този начин е излязъл извън пределите на своята компетентност и е иззел правомощията по чл. 51 от ЗНА на Народното събрание. Касаторът счита, че изп.директор на НАП не е извършил автентично тълкуване, нито пък е посочил в указанията, че извършва такова тълкуване. Моли да се отмени обжалваното решение.

С жалбата е направено и особено искане на осн. чл. 234, буква Б от Договора за ЕС и за създаване на ЕО за отправяне запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург за даване преюдициално заключение по поставените въпроси, които касаторът счита, че са от съществено значение за разглеждания спор.

Ответниците - Висш адвокатски съвет /ВАС/, Софийска адвокатска колегия /САК/, Т. М., Г. Д., Камара на частните съдебни изпълнители и Нотариална камара на РБ, от тях писмено становище /възражение/ за неоснователност на жалбата са взели адв. Марковски лично и като председател на ВАС, а в съдебно заседание същото становище са взели освен изброените и упълномощеният за Нотариалната камара на РБ, адв. Емануилов. Общо считат, че директивите нямат пряко действие спрямо правните субекти в държавата, а единственият субект, задължен от директивите е самата държава и не е възможно една администрация независимо от нейната степен, да се опитва да тълкува правна норма и закон, който не действа. Молят да се остави без уважение касационната жалба.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура намира жалбата за неоснователна по съображения, подробно изразени в съдебно заседание.

скрито платено съдържание: 1315 думи;