ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 31 юли 2020 754 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се преценява съразмерността на наложените административни принудителни мерки?

Фактическа Обстановка

Търговски обект – лоби бар в Смолян, е запечатан от НАП поради неиздадена касова бележка от въведено в експлоатация касово устройство при продажба на 1 брой кафе, 1 брой кафе с мляко и 2 броя минерална вода. За 14 дни е забранен достъпът до бара. Според търговеца санкцията “затваряне на обекта за 14 дни” е несъразмерна спрямо нарушението – неиздаване на касова бележка на незначителна стойност. Юридическото лице оспорва налагането на принудителните административни мерки.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 96 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

ТАНЯ КОМСАЛОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора М. А. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 8965/2019

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 186, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

Образувано е по касационната жалба на началника на отдел "Оперативни дейности" - Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния представител юрк. И. Д., против решение № 171/08.05.2019 г. на Административен съд - Смолян, постановено по адм. д. № 105/2019 г., с което е отменена негова заповед № ФК-72-0280838/05.02.2019 г. за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ.

С доводи за неправилност на решението, поради противоречие с материалния закон, съставляващо отменително касационно основание по чл. 209, т. 3, предложение първо АПК, касаторът претендира неговата отмяна и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата на "БР МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД против оспорената заповед. Изразява несъгласие с извода на съда, че издадената ПАМ е в нарушение на принципа на съразмерност, регламентиран в чл. 6 от АПК. Твърди, че неправилно е възприето от съд, че ПАМ не би могла да изпълни регламентираните в чл. 22 ЗАНН цели, тъй като при налагането на мярката той действа при условията на обвързана компетентност, т.е. длъжен е да я наложи след като е установил, че е извършено нарушението, а преценката относно нейната целесъобразност е направена от законодателя.

Ответникът по касационната жалба - "БР МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК 203519504 със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к. к. "Слънчев бряг"-запад, резиденция "Бумеранг", ап. Б-312, представлявано от управителя К. Е., моли производството по делото да бъде прекратено поради последваща отмяна на процесната ПАМ. Представя заповед за отмяна на запечатване

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба като подадена от надлежно легитимирана страна в срока по чл. 211, ал. 1 АПК срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е процесуално допустима, а разгледана по същество, основателна, поради следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Смоленския административен съд е била заповед № ФК-72-0280838/05.02.2019 г., издадена от началника на отдел "Оперативни дейности" - Пловдив при ЦУ на НАП, с която е наложена на "БР МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД ПАМ запечатване на търговски обект - лоби бар, находящ се в гр. Смолян, местност "Райковски ливади", стопанисван от него и забрана достъпа до същия за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. ПАМ е наложена във връзка с нарушение на чл. 25, ал. 1 вр. чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин вр. чл. 118, ал. 1 и ал. 4, т. 1 ЗДДС, изразяващо се в това, че търговецът не е издал фискална касова бележка от въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство за извършена продажба на 1 бр. кафе, 1 бр. кафе с мляко и 2 бр. минерална вода на стойност 7,50 лв. на 03.02.2019 г. в 11:36 часа, удостоверено с протокол за проверка серия АА № 0280838 от 03.02.2019 г.

скрито платено съдържание: 747 думи;