ВАС - Определение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 665 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Становищата на НАП подлежат ли на съдебен контрол?

Фактическа Обстановка

Дружество обжалва становище на НАП, с което изпълнителният директор на агенцията отговаря на поставени въпроси, свързани с данъчното третиране на задатъка и на други плащания по доставка. Дружеството посочва, че след като в българското законодателство (в т.ч. ДОПК и ЗНАП) не са регламентирани норми, които да забраняват оспорването на становищата на НАП пред съда, то следователно те подлежат на обжалване.

Резюме на Съдебното Определение

скрито платено съдържание: 99 думи;

ВАС - Определение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо А отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БИСЕРКА КОЦЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА ДИМИТРОВА

РУМЯНА МОНОВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 6492/2009

Производството е по чл. 229, ал. 1, т. 1 АПК.

Образувано е по частна жалба на "Делта-М" ЕООД гр. Пловдив, подадена от адв. М. Ч. като пълномощник на управителя Митова срещу определението от 27.02.2009 г. по адм. д. № 1131/2009 г. на Административен съд - София-град, 8-ми състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу становище изх. № 91-01-1/05.01.2009 г. на изп. директор на НАП и производството по делото е прекратено.

В частната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност. Основно се поддържа, че критерий за обжалване на акта, е не видът на административния акт, а неговият правен ефект - дали засяга права и законни интереси на граждани и ЮЛ.

Счита, че след като в ЗНАП и ДОПК липсват разпоредби, които забраняват обжалването на становища, тълкувания или указания, то те по аргумент от чл. 2, ал. 2, т. 3 АПК могат да се обжалват. Налице е общ административен акт - с адресати всички данъчно задължени лица, чието оспорване следва да се проведе по реда на чл. 179 и сл. АПК. Моли да се отмени определението.

Частната жалба е постъпила в срока по чл. 230 АПК, но е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Административен съд - София-град е приел, че обжалваното от дружеството становище на изп. директор на НАП съдържа отговори на поставени въпроси, относно начина и тълкуването от органите на НАП на данъчното третиране по ЗДДС - в случая на задатъка и на други предварителни плащания по доставки.

скрито платено съдържание: 528 думи;