ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 722 уникалност: 100%

Правен Въпрос

От кой момент започва да тече срокът за започване на работа на служител, който е възстановен от съда след незаконно уволнение?

Фактическа Обстановка

Служител оспорва заповед от 12.12.2003 г., с която неговият работодател е прекратил трудовото му правоотношение. На 13.02.2008 г. се постановява решение, с което заповедта се отменя. На 05.01.2011 г. служителят получава съобщение от съда относно възстановяването му на работа. Служителят се явява на работа на 18.01.2011 г. и депозира нарочна молба. На 19.01.2011 г. работодателят издава заповед, с която прекратява трудовото правоотношение със служителя, защото той не се е явил на работа в срока за възстановяване. Установено е, че още на 20.08.2008 г. служителят е бил информиран за влязлото в сила решение, с което е бил възстановен на работа.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 142 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на седми ноември, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К. Ю.

ЧЛЕНОВЕ:

Л. Б.

С. Д.

при участието на секретаря Р. С. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията С. Д. гр. д. № 105/2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С определение № 1029 от 19.07.2012 г. на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, по касационна жалба на [фирма], [населено място], е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК до касационно обжалване въззивно решение № 161 от 28.09.2011 г., постановено по в.гр. д. № 335 по описа за 2011 г. на Ямболския окръжен съд, ГК, с което са уважени предявените от И. Т. П. от [населено място] срещу касатора искове за защита срещу незаконно уволнение, с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.

Касационното обжалване е допуснато по правния въпрос от материално естество - налице ли е начало на срока по чл. 345, ал. 1 КТ само в случаите при получаване от работника или служителя на нарочно уведомление от съда, че е възстановен на работа или този срок започва да тече и от узнаването по друг начин на влязлото в сила решение на съда затова, който е решен от въззивния съд в противоречие със задължителната практика на ВКС - решение № 440 от 10.06.2010 г. по гр. д. № 537/2009 г. на ВКС, ІV г.о., постановено по реда на чл. 290 ГПК. Освен това решение по поставения въпрос са постановени и решение № 298 от 28.04.2010 г. по гр. д. № 3972/2008 г. на ВКС, ІV г.о. и решение № 264 от 27.06.2011 г. по гр. д. № 1467/2010 г. на ВКС, ІІІ г.о., постановени по реда на чл. 290 ГПК, с които съдебната практика е уеднаквена по въпроса за началния момент, от който тече срока по чл. 345, ал. 1 КТ.

Съгласно чл. 345, ал. 1 КТ, при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда, той може да я заеме ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. В цитираните по-горе съдебни решения на ВКС е прието, че срокът по чл. 345, ал. 1 КТ тече от получаване на изпратеното от първоинстанционния съд съобщение след влизане в сила на решението за възстановяване на работа; ако не е изпратено такова съобщение - от момента, в който работникът се е явил в предприятието да започне работа; а ако е узнал по друг начин, независимо от впоследствие полученото съобщение от съда, срокът тече от узнаването. Целта на разпоредбата, задължаваща съда да уведоми работника за влязлото в сила решение е, както с оглед защита на интереса му да узнае, че може да упражни правото си на труд незабавно, така и предвид интереса на работодателя да съкрати, преобразува или да назначи друго лице на длъжността, в случай, че възстановеният работник не се яви своевременно на работа. Изпращането на съобщението от съда е не само с цел да се уведоми работника за правата му, но и да се постави началото на срока по чл. 345, ал. 1 КТ, т.е. да се установи по категоричен начин, че работникът е узнал, че е възстановен на работа. Когато от доказателствата по делото обаче е установено по безсъмнен начин, че работникът е узнал за решението, то независимо дали е получил в последващ момент нарочното уведомление от съда за възстановяването му на работа, срокът, съобразно правилото на чл. 8 КТ за добросъвестно упражняване на трудовите права и задължения, тече от момента на узнаването.

К. [фирма], [населено място], чрез процесуалния си представител юриск. А. М. поддържа касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК и моли въззивното решение като неправилно да бъде отменено и постановено друго от касационната инстанция, с което се отхвърлят предявените искове за защита срещу незаконно уволнение с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ. Подробни съображения излага в писмено становище.

скрито платено съдържание: 1491 думи;