ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 341 уникалност: 85.1%

Правен Въпрос

От кой момент започва да тече срокът за явяване на работа на възстановен от съда служител, който е бил уволнен незаконосъобразно?

Фактическа Обстановка

Служителка оспорва уволнение пред съда, което впоследствие е отменено. На 27.03.2014 г. служителката получава съобщението за възстановяване на работа. На 01.04.2014 г. тя депозира молба, че желае да заеме длъжността, на която е възстановена, и че планира да се яви на работа на следващия ден. Работодателят прекратява трудовото правоотношение със служителката, считано от 04.04.2014 г., поради неявяването ѝ за заемане на длъжността. Установено е, че тя е узнала за влязлото в сила решение за възстановяването ѝ на работа, преди да получи съобщението за възстановяване. За това свидетелства платената такса на 04.03.2014 г. за снабдяване с изпълнителен лист за присъдените разноски по делото. Направен е извод, че 14-дневният срок започва да тече от момента на узнаване на решението, а не от момента, в който е получено съобщението за възстановяване, като към дата 01.04.2014 г. срокът се счита за изтекъл.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 81 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и девети септември през двехиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ц. Г.

ЧЛЕНОВЕ:

И. П.

М. Р.

при участието на секретаря А. Б., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N. 946 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Й. В., [населено място], срещу решение №.650/4.12.14 г. по г.д. №.585/2014 г. на Русенски окръжен съд, ГО - с което е потвърдено решение №.1397/1.10.14 г. по г.д. №.3230/14 на Русенски районен съд - с което предявените от нея искове с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1 т. 2 КТ и чл. 344, ал. 1 т. 3 КТ са отхвърлени. Излагат се доводи за материална незаконосъобразност на решението.

Ответната страна [фирма], [населено място], оспорва жалбата; претендира разноски.

С определение №.444/20.04.15 г. е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК по въпроса "при липса на съобщение по чл. 345, ал. 1 КТ тече ли срок за явяване на работа от страна на работника или служителя и ако тече от кой момент?".

С обжалваното решение въззивният съд е намерил предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 КТ за неоснователни и е потвърдил първоинстанционното решение, с което те са отхвърлени. За да достигне до този извод е приел, че ищцата е била уволнена законосъобразно, тъй като не се е явила да заеме длъжността, на която е била възстановена след отмяна на предходно нейно уволнение, след изтичане на срока по чл. 345, ал. 1 КТ. Посочил е, че в случая тя е узнала за влязлото в сила решение за възстановяване на работа преди получаването на съобщението по чл. 345, ал. 1 КТ - за което свидетелства платената от нея лично държавна такса /на 4.03.14 г. / за снабдяване с изпълнителен лист за пресъдените й съдебни разноски, и упълномощаването на адвокат два дни по-късно /на 6.03.14 г. / за образуване на изпълнително производство за принудителното им събиране. Заключил е, че при тези обстоятелства не получаването на съобщението по чл. 345, ал. 1 КТ /на 27.03.2014 г. /, а узнаването за решението /на 4.03.14 г. / поставя началото на срока по чл. 345, ал. 1 КТ - поради което и към датата, на която тя е заявила, че упражнява това свое право /1.04.2014 г. /, той вече е бил изтекъл.

В отговор на поставения въпрос, по който е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, Върховният касационен съд намира следното:

Съдът е този, който следва да изпрати съобщение до работника или служителя по чл. 345 КТ и след получаването му от него започва да тече срока по чл. 345, ал. 1 КТ. При липса на съобщение по чл. 345, ал. 1 КТ не тече срок за явяване на работа, респективно счита се, че последният започва да тече от момента на изявяване воля от страна на работника или служителя да се върне отново на работа при положителен резултат от провеждане на иска по чл. 344, ал. 1 т. 2 КТ /реш. №.298/28.04.10 по г.д. №.3972/08, ІV ГО, реш. №.440/10.06.10 по г.д. №.537/09, ІV ГО и др./.

По основателността на касационната жалба:

Между страните няма спор относно следните факти, а и те се устновяват от доказателствата по делото:

Ищцата С. В. е работила на длъжност "касиер" в ответното дружество, като трудовото й правоотношение е било прекратено на основание чл. 325 т. 6 КТ с Акт №.5/12.04.12 г.

скрито платено съдържание: 1334 думи;