ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 830 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Достатъчна ли е единствено справка от метеорологична обсерватория, за да се докажат неблагоприятни климатични условия като непреодолима сила, водеща до унищожаване на посеви, за обработката на които е приспаднат данъчен кредит?

Фактическа Обстановка

Земеделски производител е ползвал данъчен кредит във връзка с извършени от него разходи за гориво, препарати и консумативи, вложени в производството по отглеждане и обработка на ечемик. В хода на ревизия от НАП установяват, че липсват данни за произведени и продадени количества ечемик. Производителят твърди, че културата е бракувана поради неблагоприятни метеорологични условия, които практически са я унищожили. Той се позовава на климатичните условия като непреодолима сила, която му дава право да не начислява обратно приспаднатия данък. От НАП изискват справка от метеорологичната обсерватория, от която е видно какъв процент валежи (около 40% от нормата – т.е. суша) са паднали в областта, както и данни от кмета на общината дали е обявявано бедствено положение в района, където се отглеждат посевите. В ревизионното производство не са представени други документи, които да доказват, че посевите са били негодни към деня на бракуването им. Така от НАП стигат до извода, че твърдението на земеделския производител не е доказано и с ревизионен акт му определят ДДС за внасяне, заедно с дължимите лихви. Лицето обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 93 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на пети май в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на "Зита Ко" ООД, гр. Ямбол, против решение № 829/15.05.2014 г. постановено по адм. д. № 1882/2013 г. на Административен съд - Бургас, с което е отхвърлена жалбата срещу ревизионен акт № 1201886/02.04.2013 г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № 191/03.07.2013 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас /"ОДОП"/ при ЦУ на НАП, с който за данъчен период м. 10.2010 г. на дружеството са определени задължения по ЗДДС в размер на 6945,55 лв. и прилежащите им лихви в размер на 1239,64 лв. и задължения за корпоративен данък по ЗКПО - за 2010 г. в размер на 3455 лв. и лихви в размер на 482,78 лв. Дружеството е осъдено да заплати юрисконсултско възнаграждение в размер на 893 лв.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Моли касационната инстанция да отмени атакуваното решение, като постанови друго по съществото на спора, с което да отмени обжалвания РА, ведно с присъждане на осъществените разноски.

Ответникът по касационната жалба, директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас, не взема становище по основателността на жалбата.

Участващият по делото прокурор от Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, за което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение Административен съд - Бургас е отхвърлил жалбата на "Зита Ко" ООД срещу Ревизионен акт № 1201886/02.04.2013 г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № 191/03.07.2013 година на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас /"ОДОП"/ при ЦУ на НАП, с който за данъчен период м. 10.2010 г. на дружеството са определени задължения по ЗДДС в размер на 6945,55 лв. и прилежащите им лихви в размер на 1239,64 лв. Определени са и задължения за корпоративен данък по ЗКПО - за 2010 г. в размер на 3455 лв. и лихви в размер на 482,78 лв.

За да обоснове формирания краен правен извод за неоснователност на релевираните в жалбата твърдения, първоинстанционният съд е приел, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Приел е, че след като жалбоподателят се позовава на обстоятелства, попадащи в хипотезата на т. 1 на ал. 2 от чл. 80 от ЗДДС, а именно брак, причинен от непреодолима сила, е следвало да установи наличието на такива обстоятелства със съответни за това доказателства. Представената от жалбоподателя справка изх. № 31/07.05.2012 г. на Хидрометеорологична обсерватория гр. Ямбол, относно количеството валежи през м. 04 и м. 05.2010 г. при валежомерна станция - с. Стефан Караджово, обл. Ямбол, посочените периоди касаят месеци, за който е констатирано количество на валежите съответно 34% и 44% от нормата за месец. Извън тази справка, липсват други доказателства за констатиране, че растенията са били негодни за употреба към периода на бракуването им. Изготвеното заключение по приетата съдебно-агротехническа експертиза установява, че метеорологичните условия са били неблагоприятни за процесната бракувана култура. В същото се посочва, че вещото лице работило единствено по представени документи, тъй като периодът на производството на ечемик е минал. Липсват данни, да се претърпени щети от други земеделски производители на същата или сходна култура в същия регион, за същия период от време. В съдебното решение са направени изводи, че жалбоподателят е следвало да установи и надлежно да докаже твърдените от него обстоятелства, за да се ползва от разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС. Освен това е установено от органа по приходите, че през процесният период с. Деница и с. Оман, общ. Болярово, обл. Ямбол, където се намират насажденията, не е обявявано бедствено положение. По делото е разпитан свидетел в режим на довеждане, чийто показания не са кредитирани от съда в частта относно констатираното от него измръзване на посевите - недостоверни предвид несъответствие между количеството земя и броя на масивите с ечемик, които дружеството е обработвало през 2009/2010 година и тези които свидетеля си спомня.

скрито платено съдържание: 701 думи;