ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 701 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Счита ли се за доказано знанието на получателя, че доставчикът няма да внесе ДДС, ако по доставката не е заплатен дължимият данък от получателя?

Фактическа Обстановка

С договор за покупко-продажба Дружество 1 закупува от Дружество 2 недвижим имот с продажна цена 132 000 лв. без ДДС. Дружеството – купувач не плаща на дружеството – продавач дължимия ДДС по издадената фактура, но въпреки това се възползва от данъчен кредит. Поради невнасяне на ДДС от продавача НАП привлича купувача като солидарно отговорен за невнесения данък. Дружеството – купувач оспорва ревизионния акт пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 30 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар Г. У. и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № 12400/2018

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 ДОПК вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "МЕРКУРИЙ ЕКСПОРТС" ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 175152432, представлявано от синдика К. Б., против решение № 4662 от 09.07.2018 г. на Административен съд София-град, постановено по адм. д. № 22 по описа за 2015 г., с което е отхвърлено оспорването на Ревизионен акт (РА) № 2001114117/28.03.2012 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-София в частта, потвърдена с Решение № 2360/02.10.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - София при ЦУ на НАП, за установената солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС за данъчния период м.08.2010 г. за дължим и невнесен ДДС по фактура № 0000000025/03.08.2010 г., издадена от "РМГ-ТРАНС" ЕООД, ЕИК 121659909, за покупко-продажба на недвижим имот в гр. Батак, в размер на 26 400 лв. (двадесет и шест хиляди и четиристотин лева).

Касаторът твърди, че решението в оспорената част е недопустимо и неправилно, като постановено при неправилно приложение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила - отменителни основания по чл. 209, т. 2 и т. 3 АПК. Моли решението на бъде обезсилено, алтернативно - отменено и вместо него бъде постановено друго, с което да бъде отменен РА в оспорената му част.

Ответникът по касация - директор на Дирекция на "ОДОП" - София при ЦУ на НАП, чрез упълномощен процесуален представител, оспорва касационната жалба. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на жалбата, правилността на решението на предявеното касационно основание и след служебна проверка по чл. 218, ал. 2 АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Делото за втори път се разглежда от Върховния административен съд. Първоначално състав на АССГ е отхвърлил оспорването срещу процесния РА. С решение № 15568/18.12.2014 г. по адм. д. № 6313/2014 г., състав на ВАС, Първо отделение е отменил постановеното от АССГ решение № 862/17.02.2014 г. по адм. д. № 14102/2012 г. по описа на АССГ и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд със задължителни указания при новото разглеждане на делото съдът да укаже на страните за кои релевантни факти не сочат доказателства, да установи пазарната цена на имота съобразно нормативно установения приложим метод, както и изрично да изследва наличието на пряка връзка между невнесения данък и ползвания данъчен кредит по процесната доставка.

скрито платено съдържание: 986 думи;