ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 659 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да се ангажира солидарната отговорност на получател на стоки или услуги за невнесен от доставчика ДДС, когато данъкът се дължи за различни стоки или услуги от получените?

Фактическа Обстановка

Между две дружества, доставчик и получател по смисъла на ЗДДС, реално се осъществява доставка на авточасти. Получателят упражнява правото си на данъчен кредит по тази доставка. При ревизия на доставчика НАП установява, че някои от неговите доставчици са му издали фактури без основание, като поради тази причина му е отказано правото на данъчен кредит. В тази връзка НАП ангажира солидарната отговорност на дружеството получател на авточастите. То оспорва ревизионния акт по съдебен ред и делото стига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 94 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

при секретар Цветелина Дукова и с участието на прокурора Лидия Ангелова изслуша докладваното от съдията СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Дюти фрии България" ООД - гр. Пазарджик срещу решение № 930/08.04.2014 г., постановено по адм. д. № 2567/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА № 131200297/02.05.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 850/16.07.2012 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, в която е вменена отговорност на дружеството по чл. 177 ЗДДС в размер на 31 522,20 лв. и лихви - 3 952,95 лв. Релевират се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закони съществени нарушения на съдопроизводствените правила, представляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът сочи оплаквания, че съдът не е обсъдил възражението му за неизпълнение на хипотезата по чл. 177, ал. 1 ЗДДС, тъй като претендираният данъчен кредит от него през месец януари 2011 г. по фактура № 0...1487/28.01.2011 г. не е обвързан нито пряко, нито косвено с получените през месец декември 2011 г. от "Авторай" ООД доставки от "Кримтекс 01" ЕООД, "Аморас" ЕООД. Според касатора съдът не е изложил каквито и да е мотиви за да обоснове правния си извод за наличие на сделка, заобикаляща закона и по този начин твърди, че е постановено немотивирано решение. Касаторът не е съгласен и с мотивите на съда за свързаност с доставчика, тъй като качеството бивши собственици не предполага знание по смисъла на чл. 177 ЗДДС. Твърди се, че нито едно от посочените фактически обстоятелства не е обсъдено от съда, както и че изводите му почиват на предположенията на ревизиращите органи. Подробни съображения, обосноваващи посочените оплаквания са развити в касационната жалба, с която се иска се отмяна на обжалваното решение и отмяна на ревизионния акт.

Ответникът по касационната жалба директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, редовно призован не е изпратил свой представител и не е изразил становище.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима и разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

скрито платено съдържание: 1061 думи;