ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 10 ноември 2020 934 уникалност: 100%

Правен Въпрос

След колко поредни месеца неплащане на деклариран ДДС НАП може да извърши дерегистрация на задълженото лице?

Фактическа Обстановка

Дружество се занимава с търговска дейност. НАП провежда ревизия и установява, че Дружеството не е внасяло дължим данък за 4 данъчни периода, което показва системност на неправомерно поведение. Освен това натрупаните задължения за ДДС са значително по-големи от стойността на активите на дружеството. НАП издава акт за дерегистрация на Дружеството по ЗДДС. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 60 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на десети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

С решение № 102 от 06.06.2019 г., постановено по адм. д. № 10/2019 г. Административен съд - Сливен, е отхвърлил жалбата на "ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ" ЕООД, притежаващо ЕИК 119631607, представлявано от управителя Ж. В. И., против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991801999710/03.10.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, ИРМ Сливен, потвърден с решение № 273/19.12.2018 г. на директора на Дирекция "ОДОП" - гр. Бургас. С решението съдът е осъдил "ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ" ЕООД да заплати на дирекция "ОДОП" - Бургас, разноски по делото в размер на 500 лв.

Срещу така постановеното решение е подадена касационна жалба от "ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ" ЕООД- гр. Сливен, представлявано от управителя Ж. В. И., чрез пълномощника му адв. П. Н.. В същата се прави оплакване за неправилност на решението на административния съд поради нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. В жалбата се излагат съображения в тази насока. Също така се твърди, че въпреки депозирана молба, с която са посочени уважителни причини за невъзможност от явяване в съдебно заседание проведено пред първоинстанционния съд, делото е било разгледано. Моли Върховния административен съд да постанови решение, с което да отмени решението на Административен съд Сливен и вместо него постанови друго такова, с което да отмени акта за дерегистрация.

Ответният по касационната жалба директор на Дирекция "Обжалване и данъчно -осигурителна практика" - гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Върховният административен съд, състав на Първо отделение, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

С решението си Административен съд - Сливен е отхвърлил жалбата на "ТИ ДЖИ ЕЛЛЕ" ЕООД- гр. Сливен, представлявано от управителя Ж. В. И., против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991801999710/03.10.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, ИРМ Сливен, потвърден с решение № 273/19.12.2018 г. на директора на Д"ОДОП" - гр. Бургас, с който на основание чл. 176, т. 3 и т. 4 по ЗДДС е прекратена регистрацията по ЗДДС на дружеството от датата на връчване на акта - 12.10.2018 г. Първоинстанционният съд е описал подробно установената фактическа обстановка във връзка с издаване на акта, както и представените от страните в хода на делото писмени доказателства. Прието е, че актът е издаден от компетентен орган, в предвидената форма, има изискуемото се съдържание, в това число са посочени фактическите и правните основания за неговото издаване, като не са допуснати нарушения на процесуални разпоредби на ДОПК. Обсъждайки материалната законосъобразност на акта, решаващият съд е посочил правното основание за неговото издаване, дал е тълкуване на разпоредбите на ЗДДС за прекратяване на регистрацията, след което на отделен ред е обсъдил въпроса налице ли са предпоставките на посочените две хипотези. По отношение на основанието по чл. 176, т. 3 ЗДДС за прекратяване на регистрацията - компетентен орган по приходите може да прекрати регистрацията на лице, което системно не изпълнява задълженията си по този закон, са изложени мотиви, че задълженото лице не е внасяло дължимия косвен данък за 4 данъчни периода, което свидетелства за системност на неправомерното поведение на лицето. Посочено е, че предвид липсата на легално определение на термина "системност" следва да бъде съобразена наложената съдебна практика, че това предполага наличие на поне три елемента, съществуващи в еднородна среда, т.е. поведението на данъчния субект следва да сочи на повторяемост и регулярност, без да това да е случайно или ad hoc. Предвид събраните данни в хода на ревизията, които не се оспорват от жалбоподателя, е прието, че в случая е налице системно неизпълнение на задълженията за внасяне на дължимия ДДС. Била изготвена и съдебно - счетоводна експертиза, която съдът кредитирал като компетентна, безпристрастна и съответна на останалия, събран по делото доказателствен материал.

скрито платено съдържание: 722 думи;