ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 681 уникалност: 100%

Правен Въпрос

В случай че е допусната счетоводна грешка, допустимо ли е да бъде упражнено право на данъчен кредит при коригирането ѝ след повече от 12 данъчни периода?

Фактическа Обстановка

С ревизионен акт НАП установява задължения по ЗДДС на дружество, които произтичат от отказано право на данъчен кредит. Ревизираното дружество обжалва акта, като посочва, че е допусната техническа грешка – в отчетния регистър не са включени приблизително 140 – 150 фактури, освен това неправилно е включена фактура с данъчна основа 26 675,73 лв. Дружеството твърди, че е уведомило данъчните за допуснатата техническа грешка.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 50 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАДЛЕН ПЕТРОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от съдията МАРИЯ РАДЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град София против решение № 1242/26.02.2019 г. на Административен съд София - град, постановено по адм. д. № 12439/2018 г., с което е отменен издаденият на "Петротерм" ЕООД ревизионен акт № Р-22221717008081-091-001/20.07.2018 г., в частта потвърдена с Решение № 1522/04.10.2018 г., издадено от директора на дирекция "ОДОП" София.

В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон - касационнo основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Искането е за неговата отмяна и постановяване на друго решение, с което да се отхвърли жалбата срещу ревизионния акт в отменената му част. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Петротерм" ЕООД в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид данните по делото и извърши дължимата проверка по чл. 218 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.

При разглеждането й по същество на спора, съдът съобрази следното:

С оспорения ревизионен акт по отношение на "Петротерм" ЕООД са установени задължения по ЗДДС за отделните данъчни периоди: от м. 07.2014 г. до м. 10.2014 г., м. 03.2015 г., м. 11.2015 г., м. 01.2016 г., м. 02.2016 г., м. 05.2016 г., от м. 09.2016 г!. до м. 12.2016 г. общо в размер на 28 418,66 лв. и лихви за забава в размер на 7 268,35 лв. Същите произтичат от отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС и начислен данък на основание чл. 86 от ЗДДС. Също така е установено, че в дневника за покупки за периода м. 01.2016 г. ревизираното лице е включило фактура № 0/31.01.2016 г., издадена от "Петротерм" ЕООД с данъчна основа в размер на 26 675,73 лв. и ДДС в размер на 5 335,15 лв. По същата фактура е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС. Органите по приходите са посочили, че корекции на декларирани резултати се извършват при спазване условията на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Отбелязано е, че правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.

С Решение № 1522/04.10.2018 г. на директора на дирекция ОДОП София РА е отменен в оспорената част установения резултат по ЗДДС за периодите от м. 07.2014 г. до м. 10.2014 г., м. 03.2015 г., м. 11.2015 г., м. 02.2016 г., м. 05.2016 г. и м. 09.2016 г., ведно със съответните лихви; РА е изменен в оспорената част, като: установения резултат по ЗДДС за периода м. 01.2016 г. в размер на 6 820,06 лв., е определен на 5 570.06 лв., ведно със съответните лихви; установения резултат по ЗДДС за периода м. 10.2016 г. в размер на 4 228,81 лв. е определен на 3 395,48 лв., ведно със съответните лихви; установения резултат по ЗДДС за периода м. 12.2016 г. в размер на 3 398,72 лв. е определен на 2 732,05 лв., ведно със съответните лихви; и РА е потвърден в оспорената част на установения резултат по ЗДДС за данъчен период м. 11.2016 г., ведно със съответните лихви.

скрито платено съдържание: 1041 думи;