ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 16 март 2020 1071 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да бъде отказано изплащане на обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряващо се лице, което получава финансиране от държавни фондове?

Фактическа Обстановка

Самоосигуряващо се лице, което е земеделски производител, има сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“, от който получава плащания. През това време лицето подава заявление за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за 9 дни, за които е получило болничен лист. НОИ отказва да изплати обезщетението с мотива, че лицето не е преустановило своята трудова и търговска дейност въпреки временната му неработоспособност. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 84 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Пловдив (ТП на НОИ - Пловдив) против Решение № 1505/29.08.2017 г. на Административен съд Пловдив, постановено по адм. д. № 69 от 2017 г., в частта, в която съдът отменя Решение № 2153 - 15 -298/09.12.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Пловдив, в частта с която е оставена без уважение жалбата на Е. П. Ш. срещу задължителни предписания № ЗД-1-15-00186104/18.10.2016 г., издадени от контролния орган на ТП на НОИ - Пловдив, с които на Е. Ш. е указано да коригира подадените данни с декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" с код за вид осигурен "13" за Е. П. Ш. за месец юни 2016 г. - код за вид осигурен - "13"; в т. 16 - 22 дни; осигурителен доход, върху който се дължат осигурителните вноски - 300,00 лева; обхват на осигуряване - за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство".

Касационният жалбоподател излага съображения, че в обжалваната част решението е неправилно, постановено при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. При наведените доводи за наличие на касационните основания по чл. 209, т. 3 АПК моли съдът да го отмени и да отхвърли жалбата на Е. Ш.. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по жалбата - Е. П. Ш. в писмено становище сочи, че касационната жалба е неоснователна и да се отхвърли като такава. Моли да й бъдат присъдени сторените по делото разноски пред настоящата и пред първата съдебни инстанции.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага съображения за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14 - дневен срок по чл. 211, ал. 1 АПК, от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна пред първоинстанционния административен съд е установено, че със задължителни предписания № ЗД - 1 - 15 - 00186104/18.10.2016 г. издадени от контролен орган на ТП на НОИ - Пловдив, на основание извършена проверка по чл. 108 КСО на самоосигуряващата се Е. П. А.(прието от първоинстанционният съд, че Е. П. А. и Е. П. Ш. са едно и също лице) е предписано в обжалваната част: да коригира подадените данни с декларация образец № 1 "данни за осигуреното лице" с код за вид осигурен "13" за Е. П. Ш. за: месец юни 2016 г. - код за вид осигурен - "13"; в т. 16 - 02200, в т. 16.1. - 22 дни; осигурителен доход, върху който се дължат осигурителните вноски - 300,00 лева, обхват на осигуряване - за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство".

Посочено е, че корекциите следва да се извършат по реда на Наредба Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от Министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 1 от 2006 г.) и е даден срок за изпълнение 20 работни дни от получаването на предписанията. Последните са оспорени по административен ред пред директора на ТП на НОИ - Пловдив. Жалбата срещу тях е приета за неоснователна и с Решение № 2153-15-298/09.12.2016 г. по-горестоящият административен орган я е оставил без уважение.

скрито платено съдържание: 1467 думи;