ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 29 октомври 2020 819 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Ако дружество подаде заявление за регистрация по ЗДДС след изтичане на законовия срок, трябва ли да му се определят задължения за ДДС от момента преди подаване на заявлението?

Фактическа Обстановка

Дружество подава заявление за задължителна регистрация по ЗДДС в НАП. По повод на заявлението данъчните извършват проверка и установяват, че са били налице основания Дружеството да бъде регистрирано в по-ранен период. Затова те му определят данъчни задължения за периодите преди подаване на заявлението за регистрация – от момента на възникване на основанията за това. Според Дружеството обаче щом то е подало заявлението по своя инициатива, от НАП не е трябвало да му определят ДДС за предходните периоди. Поради тази причина то обжалва акта на данъчните.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 43 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационна жалба на "Аджибадем С. К. У. Многопрофилна Болница за Активно Лечение" ЕООД, представлявано от д-р В. Ф. А. и А. П. М., чрез адв. Д. П., против Решение № 1117 от 22.02.2018 г. на Административен съд София-град по адм. д. № 12760 по описа за 2016 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт (РА) № Р-22222516004176-091-001/20.10.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, потвърден с Решение № 2120/02.12.2016 г. на директора на Дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно като постановено при пороци по чл. 209, т. 3 АПК, изразяващи се в: 1/. несъобразяване на нищожността на РА, подписан с електронни подписи при липса на удостоверения за такива подписи по чл. 24 от Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/; 2/. в нарушение на принципа на данъчен неутралитет и тълкуването на разпоредби на Директивата за ДДС във връзка с този принцип, първоинстанционният съд не признал право на приспадане на ДДС, платен от ревизираното лице преди регистрацията му по ЗДДС. Съдът не обсъдил изобщо цитираното от жалбоподателя Решение на СЕС по дело С-183/14 Salomie et Oltean, което давало тълкуване, приложимо за настоящия случай, който бил идентичен от фактическа страна със случая по главното производство по това дело. Цитират се също решенията по дела С-359/09, С-507/16 на СЕС и Решение № 4334 от 13.04.20006 г. по адм. д. № 6050/2013 г. на ВАС във връзка с Решение на СЕС по дело С-111/14. ; 3/. съдът игнорирал съществените нарушения на процесуалните правила, извършени в ревизионното производство; решил делото без да е в цялост административната преписка - липсват приложения №№ 2 и 3 към ревизионния доклад; липсвали доказателства как е определен коефициентът по чл. 73, ал. 5 от ЗДДС за 2014 и 2015 г. ; не съобразил техническите пропуски и липсата на мотиви в потвърждаващото РА решение на ДД"ОДОП"; 4/. незаконосъобразно съдът потвърдил РА и в частта на изчисления коефициент по чл. 73, ал. 5 ЗДДС; 5/. незаконосъобразно съдът потвърдил установените с РА задължения по ЗДДС на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2 и чл. 102, ал. 3 ЗДДС, защото регистрацията на ревизираното дружеството по ЗДДС била по негова инициатива, а не по такава на орган по приходите.

Иска се отмяна на решението и РА или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Ответникът по жалбата - ДД"ОДОП" София при ЦУ на НАП, чрез юрк. Кирилов, оспорва жалбата по съображения в писмен отговор. Иска оставяне в сила на решението и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото по съображения за нищожност на ревизионния акт.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата процесуално допустима, а по съществото й съобрази следното:

За да отхвърли жалбата против РА първоинстанционният съд е приел, че актът е валидно подписан с електронни подписи от възложителя и ръководителя на ревизията; фактическите констатации на приходните органи са безспорни и въз основа на тях законосъобразно са установени процесните задължения, произтичащи от:

= начислен ДДС върху облагаеми доставки за период от момента, в който РЛ е следвало да бъде регистрирано по ЗДДС до момента на регистрацията му, поради достигане на облагам оборот за задължителна регистрация за периода м.03.2012- м.02.2013 г.

= корекция на коефициента по чл. 73, ал. 5 ЗДДС, в резултат на което са коригирани резултатите за данъчни периоди м.11, 12.2015 г. и м.01.2016 г. и е извършена годишна корекция по чл. 73, ал. 8 ЗДДС за 2015 г. като е начислен ДДС в размер на 79 518,64 лв. - неправомерно възстановен с АПВ от 22.03.2016 г.

Решението е правилно.

1. Неоснователно е касационното оплакване за нищожност на РА поради недоказване на електронното подписване на ЗВР и РА.

РА е издаден под формата на електронен документ и е подписан с електронни подписи от издателите му, съгласно чл. 119, ал. 2 ДОПК. Обосновано първоинстанционният съд е приел, че представените от ответника доказателства са достатъчни да се приеме за доказано, че РА е валидно подписан като електронен документ.

Новата редакция на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ// с ДВ бр. 85/2017 г./, в сила след постановяване на цитираните в касационната жалба две решения на ВАС по адм. д. № № 8674/16 и 8964/16 г., при дефинирането на понятията за електронен подпис и електронна удостоверителна услуга препраща към определенията на тези понятия в пряко приложимия Регламент /ЕС/ № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО/Регламента/. Съгласно съображение 49 от Регламента, с него се установява принципът, че правната сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма или че не отговаря на изискванията за квалифициран електронен подпис. Този принцип е възпроизведен и в разпоредбата на чл. 25 от Регламента. Правната сила на електронните подписи обаче се определя от националното право, с изключение на изискването квалифицираният електронен подпис да има същата сила като саморъчния подпис. Същото е повторено и относно правната сила на електронния документ, съгласно съображение 63. Съгласно чл. 3, § 12 от Регламента, квалифициран електронен подпис означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на такъв подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи. Параграф 15 на същата разпоредба определя квалифицираното удостоверение за електронен подпис като удостоверение, издадено от доставчик/§ 20/ на квалифицирани удостоверителни услуги, отговарящо на изискванията на Приложение I на Регламента. По чл. 25 от ЗЕДЕУУ доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано удостоверение по искане на титуляря, съгласно изискванията на чл. 24, § 1 от Регламента. Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗЕДЕУУ доставчикът на удостоверителни услуги издава незабавно удостоверението посредством публикуването му в регистъра на удостоверенията.

В случая, от публичния регистър, поддържан от доставчика на удостоверителни услуги "Борика Банксервиз" АД /вписан в регистъра на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис, на сайта на Комисията за регулиране на съобщенията/ и достъпен на адрес: https://www.b-trust.org/bg, може да се извърши проверка относно наличието за лицата, издали ЗВР и РА на издадени удостоверения за квалифициран електронен подпис. Справката в този регистър е показала, че към датата на ЗВР и РА подписалите ги лица са притежавали издадени и валидни удостоверения за квалифициран електронен подпис, съдържащи реквизитите по Приложение I от Регламента, включително указание, че удостоверението е издадено като квалифицирано удостоверение и идентификационен код.

скрито платено съдържание: 2391 думи;