ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 3 ноември 2020 385 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Достатъчно доказателство ли е редовно водената трудова книжка за признаване на осигурителен стаж?

Фактическа Обстановка

Жена сключва първия си трудов договор с кооперация и скоро след това излиза в отпуск по майчинство. Известно време след приключването на този отпуск майката постъпва на нова работа и пак забременява. Тя иска да получи обезщетение за майчинство на второто си дете, защото смята, че е натрупала необходимия осигурителен стаж от 12 месеца, докато е била в отпуск по майчинство за отглеждане на първото си дете. От НОИ отказват да признаят осигурителния ѝ стаж за доказан, защото искат данните, въведени в трудовата ѝ книжка, да бъдат потвърдени с допълнителни доказателства – извлечения от регистри и други документи, водени от кооперацията. Жената обжалва решението на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 63 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на десети май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на С. Д. М. от гр. Айтос, подадена от нейния процесуален представител по пълномощно адвокат Д. Я. В. от гр. Бургас, срещу решение № 1612 от 19.12.2011 г. по адм. д. № 614/2011 г. на Административен съд - гр. Бургас.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК срещу съдебно решение, което подлежи на касационно обжалване и е допустима. Разгледана по същество е основателна, но по съображения, различни от изложените в нея.

І. Според чл. 163, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането, а когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж и на майката се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон (чл. 163, ал. 10 КТ). А според чл. 163, ал. 11 КТ редът и начинът за ползване на отпуска поради бременност и раждане се определят с наредба на Министерския съвет.

1. Наредбите на Министерския съвет са две:

Според чл. 45, ал. 1, т. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и според чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза за първите 135 календарни дни отпускът поради бременност и раждане се разрешава от здравните органи с болнични листове на три части:

а) за 45 календарни дни преди раждането болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната;

б) за 42 календарни дни непосредствено от раждането (временна неработоспособност след раждане); в този случай болничният лист се издава от датата, на която е станало раждането и от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско наблюдение болничният лист се издава от личния лекар на родилката;

в) за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист) след изписване от болничното лечебно заведение; в този случай болничният лист се издава от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката.

Според чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските остатъкът от отпуска поради бременност и раждане до пълния размер от 410 дни се ползва въз основа на писмено заявление на майката до работодателя, към което се прилага акт за раждане на детето, а работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

2. Отделният закон по чл. 163, ал. 10 КТ е раздел ІІ "Обезщетения за майчинство" на глава четвърта "Обезщетения" от част І "Държавно обществено осигуряване" на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Според чл. 48а КСО право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение имат осигурените лица за общо заболяване и майчинство, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Определение, кои лица са осигурени, дава § 1, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО (ДР на КСО). Според това определение осигурено лице е това физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КСО и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. А според чл. 7, ал. 1 и 3 КСО осигурителните вноски стават дължими едновременно с изплащането на трудовото възнаграждение или на част от него. Ако трудовите възнаграждения са начислени, но не са изплатени, осигурителните вноски се внасят от работодателя - осигурител до края на месеца, през който е извършено начисляването им.

ІІ. По делото са събрани следните писмени доказателства, съдържа и релевантни за спора факти:

1. На л. 8, 9, 10 и 11 от адм. д. № 1168/2010 г. на Административен съд - гр. Бургас се намират заверени от адвокат Д. В. (процесуален представител по пълномощно на жалбоподателката С. Д. М.) ксероксни фотокопия на:

а) Трудов договор № 23 от 01.09.2003 г., в който е посочено, че се сключва на основание чл. 67, т. 2 КТ (т.е. като срочен трудов договор) между С. Д. М. и ЗКПУ "Братство" - с. Караново за длъжността домакин с основно месечно трудово възнаграждение 120 лв.,

б) Справка за изпратени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда с придружително писмо входящ № 02-855-07-00002199/03.9.2003 г.,

в) Придружително писмо (подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда) и

г) Удостоверение образец УП-3 изх. № 1 от 01.04.2010 г. на ЗКПУ "Братство" - с. Караново, с което се удостоверява, че С. Д. М. за времето от 01.09.2003 г. до 16.10.2005 г. е придобила на длъжността домакин "осигурителен стаж, изчислен по реда на чл. 38 и чл. 39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж словом: две години един месец и шестнадесет дни".

В договора не са посочени срокът, за който е сключен или работата, за чието извършване се сключва или лицето, за чието заместване е сключен (сравни чл. 68, ал. 1 КТ). Справката е написана върху лист с лого на Националния осигурителен институт. А придружителното писмо има част, наименована "Информация, попълвана от служител в ТП на НОИ", която е попълнена и заверена с подпис на служител и кръгъл печат.

2. На л. 12 от посоченото дело на Бургаския административен съд се намира заверено също от адвокат Д. В. ксероксно фотокопие на заповед № 10 без дата на ЗКПУ "Братство" - с. Караново, с която трудовото правоотношение на С. Д. М. е прекратено на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ (поради изтичане на уговорения срок) считано от 15.10.2005 г.

3. На л. 13 се намират заверени също от адвокат Д. В. ксероксни фотокопия на:

а) трудов договор № 3 от 25.06.2009 г., сключен за неопределено време (чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ) между работодател "Никсън груп" ЕООД, гр. Айтос, представляван от управителя Г. К. И. (идентичност или съвпадение с имената на бащата на детото, родено от С. Д. М.) и работник/служител С. Д. М. за длъжността управител на магазин "Детски маркет "Буратино"", и

б) Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда с входящ № 02388093032906/25.06.2009.

4. На л. 42 и сл. до л. 53 вкл. от адм. д. № 1168/2010 г. на Административен съд - гр. Бургас се намират заверени от неизвестно лице ксероксни фотокопия на разходни касови ордери, удостоверяващи изплатени от ЗКПУ "Братство" на С. Д. М. обезщетения за временна неработоспособност (м. октомври 2003 г.) и за майчинство от м. ноември 2003 г. до м. септември 2005 г. включително.

5. На л. 55 от същото дело се намира ксероксно фотокопие (пореден № 13 от описа на адм. преписка, представена от директора на РУСО с писмо изх. № 23 от 07.06.2010 г. - на л. 2 и 3 от делото) на страници 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 от трудова книжка серия Б № 572974 на С. Д. М., в която са вписани:

а) трудов стаж от 2 години 1 месец и 16 дни, придобит на длъжността "домакин" в ЗКПУ "Братство" за времето от 01.09.2003 г. до 16.10.2005 г. и

б) дата на постъпване на работа на длъжност "управител магазин" на "Никсън груп" ЕООД и уговорено възнаграждение (чл. 349, ал. 1, т. 5, 6 и 7 КТ).

6. На л. 16 от адм. д. № 1168/2010 г. и л. 18 от адм. д. № 614/2011 г. на Административен съд - гр. Бургас се намират заверени от адвокат Д. В. ксероксни фотокопия на удостоверения за раждане на децата Божидара (род. 30.01.2010 г.) и Николай (род. 15.10.2003 г.).

7. На л. 40 и 41 от адм. д. № 1168/2010 г. се намират заверени ксероксни фотокопия на констативен протокол без номер с дата 06.04.2010 г. и докладна записка без номер и дата, изготвени от финансов ревизор С. И. за резултатите (констатациите) от извършена на 06.04.2010 г. проверка "по разходите на държавното обществено осигуряване на ЗКПУ "Братство" гр./с./ Караново по повод достоверността на стажа на лицето С. Д. М. за период от 01.09.2003 г. до 16.10.2005 г."

ІІІ. При тези данни - по т. І и ІІ - длъжностното лице по чл. 40, ал. 3 КСО с разпореждане № О-02-000-00-00298421 от 22.04.2010 г. е отказало да отпусне на С. Д. М. парично обезщетение поради бременност и раждане за времето от 13.03.2010 г. до 11.05.2010 г. по болничен лист № А2008 - 3952751 с мотиви: "Лицето няма 12 месеца осигурителен стаж съгласно чл. 48а от КСО. Преценката е извършена на база наличните данни в ТП на НОИ."

Сезиран с жалба от С. Д. М. директорът на РУСО - гр. Бургас с решение № 50 от 18.05.2010 г. е оставил в сила (потвърдил) разпореждането. В решението са изложени следните мотиви:

"При проверка относно придобития стаж на Милешкова в Персоналния регистър на осигурените лица е установено, че за посочените периоди от време липсват данни. Поради това са извършени две проверки от контролен орган в осигурителя. При първата проверка е установено, че кооперацията не работи от 2006 г. Представени са само част от ведомостите от председателя на кооперацията, като в тях липсват данни за жалбоподателката. При повторната проверка на контролния орган е представена разплащателна ведомост с явни допускания в същата относно лицето С. М.. Контролният орган е изискал допълнително да му бъдат представени документи, доказващи правото на парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете на същото лице, а именно болнични листи за бременност и раждане, заявления и декларация по чл. 46 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, заповед от работодателя за разрешаване на отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда. На 06.04.2010 г. председателят (на ЗКПУ "Братство") е представил същата ведомост и копие на трудовия договор. Не са представени доказателства за правото на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете на Милешкова с обяснението, че председателят не ги е намерил и че той няма задължението да съхранява болнични листове и не разполага с документи за отпуски. Поради тази причина контролният орган не е могъл да извърши относно основателността на начислените парични обезщетения и периодите, за които те се отнасят - начална дата на отпуска за бременност и раждане, начална дата на отпуска за отглеждане на дете. Не може да се установи кога е настъпил рискът бременност и раждане и дали майката е била в осигуряване към началото му. ... Наличието на първичните документи, въз основа на които се определя правото на обезщетения от НОИ е задължително условие за да се извърши начисляване във ведомостта, зачитането на осигурителен стаж и подаването на данни за осигуряване на лицето. ... На основание горното следва да бъде направен извода, че към настоящия момент липсват доказателства Милешкова да е придобила осигурителен стаж в осигурителя ЗКПУ "Братство" с. Караново за времето от 01.09.2003 г. до 16.10.2005 г. Това означава че независимо от вписването, направено в трудовата книжка, няма основание времето от 01.09.2003 г. до 16.10.2005 г. да бъде взето предвид като придобит от същата осигурителен стаж при преценка на правото й на парично обезщетение за временна неработоспособност поради майчинство. ... Що се отнася до представеното с жалбата ново доказателство - удостоверение обр. УП-3 изх. № 1/01.04.2010 г., издадено от ЗКПУ "Братство" с. Караново, с отразен в същото осигурителен стаж от 2 г., 1 м. и 16 д., както и възражението на Милешкова, че през м. април 2010 г. са подадени данни в Регистъра на осигурените лица за спорния период от време, то следва да се има предвид, че тъй като същите са в противоречие с останалите събрани по административната преписка доказателства, те не се вземат предвид от административния орган при настоящето произнасяне."

скрито платено съдържание: 3101 думи;