ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 15 май 2020 883 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказва от НАП реалното извършване на туристически услуги в рамките на ревизия при особени случаи?

Фактическа Обстановка

Основната дейност на Дружество са доставките на туристически услуги като туроператор. То има сключени договори с хотелиери, които му дават правото да продава легловата база на хотелите по договорени цени, срещу търговска отстъпка. НАП прави ревизия на Дружеството за 2015 и 2016 г. и установява, че то не е отразило в счетоводството си получени фактури от 14 хотела. Данъчните смятат, че Дружеството е осчетоводявало избирателно получените фактури от хотелите и е укривало част от приходите си за настаняване на туристите. Издаден е ревизионен акт, с който на Дружеството са допълнително начислени данъчни задължения. То обжалва актa.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 172 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:    МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Жозефина Мишева   и с участието

на прокурора             Георги Камбуров      изслуша докладваното

от съдията      БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.160, ал.6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба от Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“- София при ЦУ на НАП срещу Решение № 4814 от 09.07.2019г., постановено по адм.дело № 5829/2019г. на Административен съд – София – град, с което е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-22221717001075-091-001 от 03.10.2018г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение № 471/19.03.2019 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ - София при ЦУ на НАП, с който на „Уни травел“ ООД са установени допълнителни задължения по ЗДДС в размер на 427 615.13 лв. главница и 112 630.75 лв. лихви за забава, както и по ЗКПО в размер на 41 720.05 лв. главница и 8306.56 лв. лихви за забава.

Касаторът поддържа, че атакуваният съдебен акт е неправилен като постановен при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и в противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че при постановяване на решението съдът е игнорирал обективни факти и доказателствата за тях, както и, че не е съобразил доказателствената сила на представените частни документи. Намира, че не са изложени мотиви, които да обосновават формираните изводи, нито са обсъдени възраженията и исканията на страните. Сочи, че в хода на ревизията самото ревизирано лице е изготвило и представило информация за неосчетоводените покупки по месеци и години, която е игнорирана от съда. Аргументира тезата, че е доказано основанието по чл. 122, ал.1, т.2 ДОПК за провеждане на ревизията по особения ред на чл. 122 и сл. ДОПК, както и, че точно са определени основите по чл. 122, ал.4 ДОПК и съответните размери на допълнително дължимите данъчни задължения. В подкрепа на становището си развива подробни съображения в жалбата и претендира отмяна на атакувания съдебен акт и отхвърляне на жалбата срещу РА, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение за първоинстанционното и касационното производство.

Ответникът по касационната жалба – "Уни травел" ООД, гр. София, чрез процесуален представител, с писмен отговор и в о.с.з. оспорва основателността й и претендира присъждане на осъществените в касационното производство разноски.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на Първо отделение, като взе предвид заявените касационни основания, за да се произнесе, съобрази следното:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд – София – град е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт РА № Р-22221717001075-091-001 от 03.10.2018г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с Решение № 471/19.03.2019 г. на Директора на Дирекция „ОДОП"- София, с който на „Уни травел“ ООД са установени допълнителни задължения по ЗДДС в размер на 427 615.13 лв. главница и 112 630.75 лв. лихви за забава, както и по ЗКПО в размер на 41 720.05 лв. главница и 8306.56 лв. лихви за забава.

За да достигне до извод за незаконосъобразност на РА първоинстанционният съд е приел следното от фактическа и правна страна:„

Ревизията е проведена по особения ред на чл.122 и сл. ДОПК поради наличие на обстоятелство по чл. 122, ал.1, т.2 ДОПК. Изводът за неговата установеност е формиран, след като е установено, че през процесните данъчни периоди по ЗКПО - 2015 г. и 2016 г. и по ЗДДС от 17.02.2015 г. до 31.01.2017 г., основната дейност на ревизираното дружество е доставки на туристически услуги в качеството на туроператор. Констатирано е, че дружеството не разполага с ЕКАФП, няма наети лица по трудово правоотношение и дейността му се осъществява от двамата управители. След извършена проверка на събраните в хода на ревизията копия на сключени договори с хотелиери, издадени за периода фактури, документи за плащане по тях, счетоводни справки и писмени обяснения, органите по приходите са приели, че хотелиерите, с които ревизираният е сключил договори, са предоставяли на туроператора правото да продава на база заявка - потвърждение легловата база и свързаните допълнителни услуги по договорени цени. В РД са посочени поотделно за всяко от изброените дружества сключените договори и какъв е процентът на отстъпката за продадените ваучери. Въз основа на извършена проверка в информационната система на НАП са съпоставени включените фактури в дневниците за продажби на доставчиците – хотелиери с тези, отразени в дневниците за покупки на „Уни травел" ООД и е констатирано, че за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г. ревизираното дружество е декларирало в подадените справки-декларации по ЗДДС фактури с данъчна основа в общ размер от 84 794,88 лв. и ДДС в размер на 8 296,02 лв., както и покупки без ДДС на стойност 33 968,22 лв., но не е включило в дневниците си за покупки издадени от хотелиерите фактури и не ги е отразило в счетоводството си. Ревизиращите са счели, че „Уни травел“ ООД е извършвало избирателно осчетоводяване на фактурите и по този начин е укривало част от приходите от продажби на услугите, с оглед на което е налице обстоятелството по чл. 122, ал.1, т.2 ДОПК. Предвид количеството, вида и честотата на покупките приходните органи са приели, че неотразените покупки на туристически услуги за 2015г. са на обща стойност 2 207 450,39 лв. с ДДС, а неотразените покупки на туристически услуги за 2016г. са на обща стойност 2 212 184,94 лв. с ДДС. Преценила са, че услугите не са били налични към 31.12. на съответната година, поради което са били обект на последващи облагаеми доставки. Размерът на реализираните от ревизирания приходи е определен при търговска отстъпка от 10%.

скрито платено съдържание: 2118 думи;