ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 383 уникалност: 93%

Правен Въпрос

Как се определя размерът на обезщетението, което се дължи от работодател и виновни длъжностни лица, за вписване на неверни данни в документи на служител?

Фактическа Обстановка

Работодател решава да уволни няколко свои служители – на основание, че придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, защото предстои съкращение в щата. Той издава удостоверение за осигурителен стаж на един от тях, след което му прекратява трудовото правоотношение. НОИ отказва да отпусне пенсия на служителя, защото в удостоверението му са вписани неверни данни. Служителят обжалва решението на НОИ, но съдът го потвърждава. Служителят изпада в затруднено положение, защото е загубил трудовия си доход, а не е получил пенсия. Той завежда иск срещу работодателя, от когото търси обезщетение за вписване на неверни данни в документите му.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 56 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на втори юни две хиляди и единадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря С. Т., разгледа докладваното от съдия Йорданов гр. дело № 1732/2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на О. К. Т. срещу въззивно решение от 27.07.2010 г. по въззивно гр. д. № 326/2010 г. на Пернишкия окръжен съд, г.о., в частта с която е потвърдено решение от 01.04.2010 г. по гр. д. № 5989/2009 г. на Пернишкия районен съд.

Решението е допуснато до касационно обжалване с определение № 489/01.04.2011 г. в частта, с която е отхвърлен иск на О. К. Т. срещу [фирма]-П. с правно основание чл. 226, ал. 1, т. 2 КТ за заплащане на обезщетение за имуществени вреди от неполучените заплати за периода от 08.09.2008 г. до 16.11.2009 г. в размер на 9,393.11 лева, по материално-правния въпрос: как се определя размерът на имуществените вреди по иск по чл. 226, ал. 1, т. 2 КТ вр. чл. 68 КСО, основан на твърдения като тези в исковата молба (имуществени вреди от оставане без работа и без пенсия поради вписани неверни данни в удостоверение) - дали обезщетението за претърпените имуществени вреди трябва да се съизмерва с пропуснати пенсии или с неполучени заплати, съдът е приел, че този въпрос е от значение за развитието на правото - основание за допускане на касационно обжалване на решението в тази част на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Касационните оплаквания са за допуснати от въззивния съд съществени процесуални нарушения, като е кредитирал свидетели на ответника за това, че е предлагал работа на ищеца, а свидетелите са заинтересувани от изхода на спора в полза на ответника; неправилно приложение на материалния закон - пропуснатата от ищеца полза се изразява в пропуснати заплати, а не пенсии, защото пенсиите не са в причинна връзка, защото за ищеца не е възникнало субективно право на пенсия, като е отхвърлил иска, като е приел, че ищецът претендира друго, съдът е нарушил материалния закон и не е съобразил, че всъщност се претендира все намаляване на имуществото.

Ответникът и в това производство [фирма]-П. (нататък и само В и К О.-П.) е изразил становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване - че дори и въпросите да са обуславящи, не е представена практика, в която да са разрешени противоречиво, в представените съдебни решения са разрешени други въпроси, твърди също (бланкетно), че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение - правилно и законосъобразно, че изложените в касационната жалба твърдения са неоснователни.

По основателността на жалбата и на основание чл. 290 и сл. ГПК:

По изведените въпроси настоящият състав намира, че:

По иска по чл. 226, ал. 1, т. 2 вр. ал. 3 КТ се дължи обезщетение за имуществените вреди, които работникът /служителят е претърпял, включително ползите, които е пропуснал, те представляват правата му, които са засегнати в резултат от вписване на неверни данни в издадените от работодателя (от негови служители) документи и се изразяват в стойността, с която е намалено неговото имущество. За определянето на обезщетението следва да се установят засегнатите в причинна връзка от вписването на неверни данни права и тяхната парична равностойност, с която е намалено имуществото на работника.

В случаите като спорния, когато неверните данни са отразени в (форма образец) УПИ - 3, в която е отразен осигурителен стаж на работника, което е послужило за основание (в резултат на което) за прекратяване на трудовото правоотношение между работника и работодателя, но поради отразените неверни данни за наличие на достатъчен осигурителен стаж е последвал отказ на НОИ на работника да бъде отпусната пенсия, вредите се изразяват в пропуснато трудово възнаграждение за времето до отпускането на пенсия, през което работникът не е работил, а не в пропусната пенсия, т.к. не са били осъществени предпоставките за отпускане и получаване на пенсия..

скрито платено съдържание: 1440 думи;