ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 720 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Разходите за неустойка по договор за покупко-продажба относими ли са към текущата отчетна година, по смисъла на ЗКПО?

Фактическа Обстановка

Дружество отчита разходи за неустойка по договор за покупко-продажба. След извършена проверка НАП съставя ревизионен акт – с аргумента, че неустойката е неотносима към съответната отчетна година, а трябва да бъде счетена към годината, през която изтича срокът за плащането й. Според НАП разходите за неустойка са непризнати за данъчни цели, по смисъла на ЗКПО. Поради тази причина данъчните налагат задължение на Дружеството за увеличение на финансовия резултат за конкретната отчетна година. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 66 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град Пловдив против решение № 1765/02.08.2018 г. на Административен съд - Пловдив, постановено по адм. д. № 1623/2018 г., с което е отменен ревизионен акт № Р-16001616006769-091-001/14.03.2017 г. на органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив.

В касационната жалба са изложени доводи за нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора отчетеният от ревизираното дружество разход за неустойка е неотносим към отчетната 2015 г. и не е документално обоснован по смисъла на чл. 26, т. 2 ЗКПО. С оглед декларираният от "Джи Ви Трейдинг" ЕООД корпоративен данък за 2015 г. в размер на 7 304.77 лева, счита, че не би било налице ощетяване на държавния бюджет само ако това дружество бе декларирало корпоративен данък за 2015 г. над 120 000 лева.

Искането е за отмяна на решението. Претендират се разноски на основание чл. 161, ал. 1 ДОПК за всяка инстанция.

Ответникът - "Мемино прес" ЕООД, гр. Пловдив, чрез адв. И. К. оспорва касационната жалба като неоснователна и моли да се остави в сила първоинстанционното решение, по съображения, изложени в представен по делото писмен отговор. Претендира разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, на основание чл. 218 и чл. 220 АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Предмет на оспорване пред Административен съд - Пловдив е бил ревизионен акт, с който на "Мемино прес" ЕООД са установени задължения за корпоративен данък за 2015 г. в размер на 120 000 лева и лихви от 11 604.20 лева. Задълженията са резултат от увеличение на финансовия резултат на дружеството по ЗКПО с непризнати разходи за неустойка в размер на 1 200 000 лева, възникнала от неизпълнение на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 07.09.2015 г., сключен с Джи Ви Трейдинг ЕООД.

Делото се гледа за втори път от касационната инстанция. С решение № 6882/28.05.2018 г. по адм. д. № 11005/2017 г. Върховният административен съд, осмо отделение е отменил предходно решение № 1460/11.08.2017 г. на Административен съд - Пловдив, постановено по адм. д. № 1474/2017 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Дадени са указания да се отдели спорното от безспорното, да се укаже на страните конкретно и ясно доказателствената тежест, която носят и да се обсъдят в тяхната съвкупност всички доказателства.

скрито платено съдържание: 1074 думи;