ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 9 ноември 2020 731 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Разходите за подобрения на офисни помещения следва ли да се третират като разходи за дарение, след като бъдат прекратени договорните отношения?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва разходи за подобрения на наети от него офиси. При преждевременно прекратяване на договорите за наем (по икономически съображения) и освобождаване на помещенията, Дружеството декларира намаляване на финансовия резултат с размера на разходите за ремонт. То твърди, че сумата е отчетена за разходи по неамортизирана част (балансовата стойност) на отписани дълготрайни активи, които, според договорите за наем, стават собственост на наемодателя при тяхното прекратяване. От НАП издават ревизионен акт на Дружеството, с който определят, че финансовият резултат трябва да бъде увеличен със сумата за разходите за ремонт. Данъчните твърдят, че тя следва да се третира като дарение в полза на наемодателите, тъй като този разход няма да бъде свързан с приход на Дружеството, а ще носи ползи само на наемодателите. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 76 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на първи ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора И. В. изслуша докладваното от съдията БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 6 и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационни жалби от Директора на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП и от "Юробанк България" АД, гр. София, чрез процесуален пълномощник, срещу Решение № 7183 от 20.11.2015 г., постановено по адм. д. № 9902 от 2014 г. по описа на Административен съд - София град.

Директорът на Дирекция "ОДОП" - София поддържа, че обжалваното решение, в частта, с която е отменен Ревизионен акт /РА/ № 29001300311/28.03.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - ГДО - София, потвърден в оспорената част с Решение № 1620/09.09.2014 г. на Директора на Дирекция "ОДОП " - София при ЦУ на НАП е неправилно поради нарушение на материалния закон, съставляващо отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. Намира, че възнагражденията, дължими от банката по договорите с картовите дружества за поддържаната от тях глобална електронна мрежа за безналични плащания, представляват авторски и лицензионни възнаграждения. В подкрепа на тезата си излага подробни доводи в жалбата и претендира отмяна на атакуваното съдебно решение и отхвърляне на жалбата срещу РА и в тази му част, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

"Юробанк България" АД оспорва визирания съдебен акт в частта, с която е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт /РА/ № 29001300311/28.03.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - ГДО - София. Поддържа, че в тази му част решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съставляващо отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че не е налице основанието по чл. 26, т. 7 вр. с чл. 31 ЗКПО за увеличение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г. със сумата от 1 381 050.04 лв. Намира, че разходите за извършените подобрения на наети от банката офиси след прекратяването на наемните договори не следва да се квалифицират като разходи за дарения, а да се признаят за целите на ЗКПО като разходи от отписване на активи. В тези насоки излага подробни доводи в жалбата и претендира отмяна на атакуваното съдебно решение в посочената му част, отмяна на РА и присъждане на осъществените по делото разноски.

В качеството си на ответник всяка от страните оспорва съответната касационната жалба като неоснователна.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбите.

Върховният административен съд, тричленен състав на Първо отделение, след като прецени валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - София е обосноваността и законосъобразността на Ревизионен акт /РА/ № 29001300311/28.03.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - ГДО - София, потвърден в оспорената част с Решение № 1620/09.09.2014 г. на Директора на Дирекция "ОДОП " - София при ЦУ на НАП, с който е отказано да се признае корекция на грешка по чл. 79 ЗКПО за декларирано от банката увеличение на финансовия резултат за 2012 г. по реда на чл. 26, т. 7 ЗКПО със сумата от 1 381 050.40 лв., представляващи разходи от неамортизирана част на отписани дълготрайни активи - извършени подобрения на наети от банката офиси, както и на основание чл. 195, ал. 1 ЗКПО е определен данък при източника за 2012 г., свързани с изплатени суми на чуждестранни картови дружества - "Amerikan Exspres" и "MasterCard", квалифицирани като разходи за технически услуги по смисъла на чл. 12, ал. 5, т. 3 и т. 4 ЗКПО.

За да достигне до извод за частична законосъобразност на РА първоинстанционният съд е приел следното от фактическа и правна страна:

В хода на ревизионното производство органите по приходите са констатирали, че за 2012 г. ревизираното дружество е отразило увеличение на финансовия резултат на основание чл. 26, т. 7 ЗКПО със сумата от 1 381 050.04 лв. Тя представлява отчетени разходи, възникнали от отписване на неамортизирана част на дълготрайни активи, представляващи извършени подобрения на наети от банката офиси при прекратяване на наемните договори. С възражение дружеството е заявило, че неправилно е отразило тази сума като разходи за дарения и е поискало да бъде извършена корекция по реда на чл. 75, ал. 3 ЗКПО, но приходните органи са преценили, че разходите са правилно отчетени.

скрито платено съдържание: 1528 думи;