ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 680 уникалност: 94.2%

Правен Въпрос

Приемат ли се за документално обосновани разходи, когато няма подписи и достоверни дати по приемно-предавателните протоколи и количествено-стойностните сметки?

Фактическа Обстановка

Дружество сключва договор за СМР във връзка с изграждане на асансьорни шахти и фундаменти, изсичане и подравняване на зидарски отвори, транспорт с кран и др. Съгласно клауза от договора дейностите за обектите се уточняват с писмо за възлагане и се приемат с приемателен протокол. Срокът на действие на договора е една година. НАП прави ревизия на Дружеството и констатира, че някои от представените от Дружеството – възложител писма, приемателни протоколи и количествено-стойностни сметки са подписани единствено от възложителя, а други са без посочена дата за приемане на работата и предоставят информация само относно броя на монтираните асансьорни уредби. Според данъчните разходите на Дружеството не са документално обосновани и финансовият му резултат следва да се преобразува. НАП издава ревизионен акт, който е обжалван от ревизираното Дружество.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 104 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БИСЕРКА ЦАНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Х. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Делото е във фаза на втора касация.

Образувано е по касационна жалба на "Лифтком" АД, подадена чрез адв. Младенов, против решение № 202/08.02.2019 г., постановено по адм. д. № 1155/2018 г. по описа на Административен съд - Варна, с което е отхвърлена жалбата му против Ревизионен акт № Р-03002714003622-091-001/26.02.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 130/25.05.2016 г. на и.д. директор на дирекция "ОДОП" - Варна при ЦУ на НАП, в частта, с която в тежест на дружеството са установени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за д.п.2009 г. в размер на 119 827,17 лева - главница, и 75 414,05 лева - лихви, и за д.п.2010 г. в размер на 10 809,11 лева - главница, и 16 498,08 лева - лихви. Касаторът поддържа, че при постановяване на обжалваното решение са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска отмяна на съдебното решение и на РА, както и присъждане на направените деловодни разноски.

Ответникът - директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, редовно призован, не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба-становище на 10.06.2019 г. от процесуалния му представител, с характер на писмени бележки, в която е застъпено становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е процесуално допустима, като разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред Административен съд - Варна се е развило по реда на чл. 226 от АПК в изпълнение на указанията, дадени с Решение № 4460/05.04.2018 г. на Върховния административен съд, постановено по адм. д. № 7250/2017 г., с което е отменено Решение № 707/24.04.2017 г. на Административен съд - Варна, постановено по адм. д. № 1716/2016 г., с което е отхвърлена жалбата на "Лифтком" АД, гр. София, срещу Ревизионен акт /РА/ № Р-03002714003622-091-001/26.02.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 130/25.05.2016 г. на и.д. директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /"ОДОП"/ - Варна при ЦУ на НАП. С решението си ВАС е отменил РА, в частта на определените в тежест на дружеството допълнителни задължения за корпоративен данък /КД/ по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за данъчен период /д.п./ 2008 г. в размер на 1 409,10 лева - главница, и 3 900,89 лева - лихви, и в частта на определените допълнителни задължения за данък върху добавената стойност /ДДС/ по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ за 2008 г. - 2009 г. в общ размер на 239 330,38 лева - главница, и 166 697,75 лева - лихви. В останалата част делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Административен съд - Варна.

скрито платено съдържание: 1317 думи;