ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 656 уникалност: 100%

Правен Въпрос

В кои случаи се признават разходи, свързани с автомобили, които се използват през почивните дни?

Фактическа Обстановка

Дружество има за основна дейност международен превоз на товари със собствени товарни автомобили. Освен с товарни автомобили, Дружеството разполага и с три леки автомобила, които се използват за транспорт на шофьорите до склада и домовете им, както и за снабдяване с документи. Също така автомобилите се ползват и когато се сменят шофьорите по време на курсове, до мястото на смяната, или при необходимост от подмяна на части при изпълнение на курс. Автомобилите са използвани и през почивните дни, тъй като за международния транспорт това са обикновени работни дни. Дружеството разполага с пътни книжки с вписани на тях имена на шофьори, маршрути и показания на километраж. НАП извършва проверка на Дружеството и приема, че трябва да се намалят признатите разходи за леки автомобили, гориво и консумативи, тъй като същите са ползвани и за лични нужди, през почивни дни. НАП издава ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 54 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора Е. Д. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационна жалба на "ДХВ Логистик" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София ул. "Луи Айер" № 2, ет. 5, ап. Офис 3, 4, представлявано от управителя К. В. Д., чрез адв. М. П., против Решение № 2669 от 17.04.2019 по адм. д. № 11911 по описа за 2018 година на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА №Р-22221017007032-091-001/28.06.2018 г., на органи по приходите при ТД на НАП София, потвърден с Решение № 1478/27.09.2018 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП София.

В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно като постановено при необоснованост, в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила. Първоинстанционният съд не обсъдил обективно поотделно и в съвкупност събраните доказателства; фактическите му изводи се основавали единствено на съставени от счетоводителя на фирмата под давлението на приходните органи първоначални справки-декларации при игнориране на събраните гласни доказателства. Доказано било, че процесните автомобили са ползвани единствено за подпомагане на основната дейност на дружеството - за превоз на шофьори от къщи до склада, от който започва международният транспорт и обратно, както и на управителя; за транспорт на служители за снабдяване с документи, включително в събота и неделя, които за международния транспорт са обикновени работни дни, а и нямало никакви доказателства за използването на автомобилите в събота и неделя за лични нужди. Необосновано съдът приел, че автомобилите са използвани както за служебни, така и за лични нужди. Спецификата на търговската дейност предполага съставянето предимно на частни документи, включително и декларации от търговеца, а при грешни данни в декларациите няма пречка те да бъдат поправяни впоследствие.

Иска се отмяна на решението и на РА, както и присъждане на сторените разноски.

Ответникът по касационната жалба - Директорът на дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП - София, чрез юрисконсулт Минкова оспорва жалбата по съображения в писмена молба от 26.11.2019 г.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба и направените в нея оплаквани, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбата процесуално допустима, а по съществото й съобрази следното:

С РА, предмет на оспорване пред АС, са установени задължения общо в размер на 4 330,35 лв. главница и съответни лихви, както следва:

=корпоративен данък по ЗКПО за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г.;

=данък върху разходите по чл. 204, ал. 1 от ЗКПО за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г. и

=ДДС за периодите от 01.06.2013 г. до 31.12.2016 г.

Пред първоинстанционния съд не е било спорно, че ревизираното дружество има за основна дейност международен превоз на товари, осъществявана със собствени на дружеството товарни автомобили.

Установено е, че за 2013 г. дружеството е подало годишна данъчна декларация / ГДД/ по ЗКПО с № 2210И0141389/02.03.2014 г., с деклариран счетоводен финансов резултат - загуба, в размер на 119 771,35 лв., формиран положителен данъчен финансов резултат в размер на 119 771,35 лв. и полагащ се данък в размер на 11 977,14 лв.

скрито платено съдържание: 1187 думи;