ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 18 март 2020 950 уникалност: 89.7%

Правен Въпрос

Признава ли се за разход „такса битов отпадък“, когато Дружество ползва недвижим имот по договор за наем?

Фактическа Обстановка

Дружество сключва договор за временно ползване на недвижим имот. В договора е предвидено, че недвижимият имот се предоставя за ползване за офис на Дружеството, което се е задължило да заплаща на предоставящия таксата за смет за имотите. Дружеството осчетоводява разходи за такса битов отпадък ( ТБО). НАП прави ревизия на Дружеството и увеличава финансовия резултат, тъй като не признава направените разходи за ТБО. Издаден е ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 118 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс , във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .

Образувано е касационна жалба на "Би Ен Ви" ЕООД, чрез пълномощник адв. А. Г. против Решение № 2952/27.04.2015 г., постановено по адм. д. № 6041/2014 г. по описа на Административен съд - София град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № 2021310076/06.03.2014 г., издаден от К. И. С., на длъжност началник сектор "Ревизии" при ТД на НАП - София, възложила ревизията и В. Б. Л., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - София, ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 904/22.05.2014 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София при ЦУ на НАП.

В касационната жалба се твърди неправилност на обжалваното решение, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК . Излагат се доводи за неправилност на решението, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, тъй като съдът не обсъдил и отговорил на довода в жалбата за липса на доказателства за правомощия и представителна власт на подписалия Решение № 904/22.05.2014 г. от името на директора на дирекция "ОДОП" - София. Излагат се и доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон, тъй като съдът неправилно приел основания за увеличение на финансовия резултат на дружеството за 2011 г. и 2012 г. с непризнати разходи за командировки, непризнати разходи за застраховки на нает лек автомобил и непризнати разходи за данъци и такси битови отпадъци за нает недвижим имот. Иска се отмяна на съдебното решение и отмяна на РА.

Ответникът - Директор на Дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП, чрез процесуален представител, оспорва жалбата, като неоснователна. Моли съдът да постанови решение, с което остави в сила оспореното решение и присъди разноски по делото за касационната инстанция.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, Осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК , приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК , а по същество за неоснователна.

Предмет на обжалване пред Административен съд-София град (АССГ) е бил Ревизионен акт (РА) № 2021310076/06.03.2014 г., издаден от К. И. С., на длъжност началник сектор "Ревизии" при ТД на НАП - София, възложила ревизията и В. Б. Л., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - София, ръководител на ревизията, потвърден с решение № 904/22.05.2014 г. на директора на дирекция "ОДОП" - София при ЦУ на НАП, с който на "Би Ен Ви" ЕООД е преобразуван финансовият резултат в посока увеличение за 2011 г. и 2012 г., респ. е намалена декларираната данъчна загуба, поради непризнаване на счетоводни разходи за командировки на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО и непризнаване на разходи за застраховки на нает лек автомобил и разходи за данък и такса битови отпадъци за нает недвижим имот на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО, като в резултат на извършените корекции не е установено задължение за ефективно внасяне на корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 1107 думи;