ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 764 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Възниква ли право на данъчен кредит при закупуването на технически проекти за реконструкция и ремонт на обекти, строителството по които не е извършено поради отказано финансиране?

Фактическа Обстановка

Строително дружество сключва договори за ремонт на църкви с църковното настоятелство, което ги притежава. Във връзка с поетите ангажименти дружеството плаща на ЕТ да изработи необходимите технически проекти за ремонта и реконструкцията на църквите. ЕТ издава фактури за предоставените услуги, по които дружеството приспада данъчен кредит. НАП извършва ревизия на строителя. Установява се, че разходите за изготвяне на проектите следва да бъдат възстановени на строителното дружество от средства, отпуснати безвъзмездно на църковното настоятелство по програма за развитие на селските райони. Финансирането обаче е отказано поради недостатъчен бюджет и ремонтът на църквите не е започнат. НАП издава ревизионен акт, с който отказва на строителя правото да приспадне данъчен кредит по фактурите за изработване на техническите проекти. Според данъчните закупените от дружеството проекти за ремонт няма да се използват за икономическата му дейност, а за безвъзмездни доставки към църковното настоятелство. Строителят обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 90 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на четвърти октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на "ЕХГ 2010" ООД, гр. Пловдив, чрез процесуален представител срещу решение № 1225 от 15.06.2016 г., постановено по адм. д. № 2573 от 2014 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт № 161401034/27.05.2014 г., издаден от органи по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 793 от 13.08.2014 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика" - гр. Пловдив относно непризнат данъчен кредит в размер на 9552,67 лв.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касаторът счита, че не са налице предпоставките на чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗДДС, които ограничават правото на данъчен кредит на получателя по доставката. Твърди, че ще използва проектите по доставките за последващи доставки - строителство, съгласно приложените договори. Поради тези съображения, подробно развити в жалбата, моли за отмяна на решението и на РА. Претендира разноски.

Ответникът - директорът на дирекция "ОДОП", гр. Пловдив при ЦУ на НАП оспорва касационната жалба. Претендира разноски за двете инстанции в размер на 12203 лв. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на противната страна.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, тричленен състав на осмо отделение, след като прецени валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение на изискването на чл. 218 от АПК, както и наведените в жалбата касационни основания, за да се произнесе, взе предвид следното:

С РА на ревизираното лице е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 9 552,67 лв. по фактури № 13/10.03.2013 г., № 14/07.04.2013 г. № 15/28.04.2013 г.,№ 16/16.05.2013 г., № 17/15.05.2013 г., № 18/19.08.2013 г., № 19/20.08.2013 г., издадени от ЕТ "Алфа комерс груп - Елена Грозданова", всички с предмет "услуги".

Ревизираното лице е декларирало резултат - ДДС за възстановяване в размер на 9 322,53 лв. за данъчен период месец юли 2013 г., основно от извършени покупки на услуги от ЕТ "Алфа комерс груп-Е. Г. по фактури № 13/10.03.2013 г., № 14/07.04.2013 г., № 15/28.04.2013 г., № 16/16.05.2013 г., № 17/15.05.2013 г. и други за извършени услуги от Камара на строителите в България, както и за покупка на преносим компютър. За данъчен период м. август 2013 г. отново е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 706,67 лв., по фактура № 18/19.08.2013 г. и фактура № 19/20.08.2013 г.

Към фактурите са представени: 1. договор за покупко-продажба на проектантски права № 053 от 08.03.2013 г., сключен с "ЕХГ 2010" ООД, съгласно който дружеството приема да закупи от ЕТ "Алфа комерс груп - Елена Грозданова" правата и задълженията по изработката на инвестиционен/технически проект за обект Църковно настоятелство "Света Богородица" Старозагорска митрополия, гр. Симеоновград, обл. Хасковска, съгласно нотариален акт и скица с виза за проектиране на цена 14 700 лв. без ДДС и протокол № 1/14.05.2013 г. към договора, с който страните удостоверяват, че той е изпълнен;2. договор за покупко-продажба на проектантски права № 055 от 10.04.2013 г. между същите страни за правата и задълженията по изработката на инвестиционен/технически проект за обект Църковно настоятелство "Свети Георги", Старозагорска митрополия, с. Столетово, обл. Старозагорска за ремонт, реконструкция и благоустрояване на прилежащите пространства, както и WC чрез допълващо строителство на цена 14 700 лв. и протокол № 3/20.05.2013 г. към договора за неговото изпълнение; 3. договор за покупко-продажба на проектантски права № 016 от 09.05.2013 г. между същите страни за правата и задълженията по изработката на инвестиционен/технически проект за обект Църковно настоятелство "Света Богородица" Старозагорска митрополия, с. Васил Левски, община Опан, обл. Старозагорска за ремонт, реконструкция и благоустрояване на прилежащите пространства, както и WC чрез допълващо строителство на цена 14 700 лв. без ДДС и протокол за неговото изпълнение; 4. договор за строителство от 22.08.2013 г., сключен между Църковно настоятелство при храм "Света Богородица" гр. Симеоновград, в качеството му на "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и "ЕХГ 2010" ООД, в качеството му на "ИЗПЪЛНИТЕЛ" за ремонт, реконструкция на сградата на храм "Света Богородица", както и благоустрояване на прилежащото пространство на цена 620 214,81 лв. с количествено стойностна сметка; 5. договор за строителство от 27.06.2013 г., сключен между Църковно настоятелство при храм "Света Богородица" гр. Симеоновград, с. Васил Левски, община Опан, обл. Стара Загора, в качеството му на "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и "ЕХГ 2010" за ремонт, реконструкция на сградата на храм "Света Богородица", както и благоустрояване на прилежащото пространство на цена 440 411,67 лв. с приложена количествено-стойностна сметка. Плащанията по процесните фактури са извършени по банков път и в брой.

скрито платено съдържание: 1448 думи;