ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 641 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да се счита за отклонение от данъчно облагане продажба на стоки на цени, по-ниски от пазарните, на свързано лице?

Фактическа Обстановка

Дружество продава на свързано с него лице лекарства на цени, които са два пъти по-ниски от пазарните, характерни за подобни сделки. НАП издава ревизионен акт на Дружеството за увеличаване на счетоводния финансов резултат. Мотивът на данъчните е, че Дружеството продава лекарствата на загуба при условия, които не биха възникнали при несвързани лица с цел отклонение от данъчно облагане. Актът е оспорен от дружеството по съдебен ред.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тридесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

РОСИЦА ДРАГАНОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № 4146/2017

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Елфарма" АД, чрез упълномощения адв. Тодорова, срещу решение № 1165 от 24.02.2017 г. на Административен съд - София-град, постановено по адм. д. № 10187/2016 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт (РА) № 2900-1200240/10.01.2013 г. на орган по приходите в Дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" - София, потвърден с Решение № 879/18.05.2013 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика ("ОДОП") гр. София.

Иска се отмяна на съдебното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон, постановено при съществени процесуални нарушения и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът възразява срещу извода на съда и органите по приходите относно наличието на отклонение от данъчно облагане. Сочи, че са неправилни и необосновани фактическите изводи на органите по приходите, споделени от първоинстанционния съд, за доказано отклонение от данъчно облагане чрез продажби на лекарствени средства на загуба и отпускане на заеми на парични средства с лихви, по-ниски от пазарните. Излагат се подробни съображения, че съдът неправилно е кредитирал изготвеното в хода на ревизионното производство експертно заключение относно пазарната цена на лекарствените продукти, тъй като не са ясни използваните източници на информация на вещото лице за определянето ѝ. Посочва, че не всяка продажба на загуба е с цел отклонение от данъчно облагане. Възразява и срещу кредитираното експертно заключение за определяне на пазарната лихва относно предоставените от "Елфарма" АД заеми. Касаторът прави искане съдът да постанови решение, с което да отмени съдебното решение и да постанови друго за отмяна на РА в обжалваната му част. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, чрез процесуалния си представител в открито съдебно заседание, оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд (ВАС), първо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

Делото е за втори път пред ВАС. С решение № 10534 от 10.10.2016 г., постановено по адм. д. № 7925/2015 г., Върховен административен съд е отменил Решение № 3404 от 15.05.2015 г. по адм. д. № 9773/2013 г. по описа на Административен съд - София-град и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд София-град.

При новото разглеждане Административен съд София-град се е произнесъл с отхвърлителен диспозитив. Съдът е приел, че РА е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при правилно приложение на материалния закон. Намерил е за законосъобразни направените корекции на финансовия резултат за 2009 г. и 2010 г. в увеличение на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 15 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с извършени от "Елфарма" АД на "Софарма трейдинг" АД продажби на лекарствени средства и медицински изделия и на основание чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО във връзка със сключени от "Елфарма" АД договори за заем. Предвид което е намерил РА в тази му част за законосъобразен и е отхвърлил жалбата на дружеството.

скрито платено съдържание: 1281 думи;