ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 11 март 2020 753 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Подлежи ли на облагане с ДДС продажбата на новосъздадени апартаменти в стара сграда?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва вътрешни архитектурни промени в сграда, като запазва обема, етажността, фасадите и носещата конструкция. Целта на преустройството е да се промени предназначението на сградата – от общежитие на жилищна сграда с магазини. Дружеството продава апартаменти от сградата, като разделя доставките на довършителни СМР и продажба на апартаменти. За доставката на СМР дружеството начислява ДДС, но не и данък върху продажбата на апартаментите. То приема, че това е освободена доставка, тъй като сградата е стара. НАП посочва, че доставките на СМР и продажбата на апартамент представляват една обща доставка – продажба на новосъздаден апартамент в готово състояние, която е облагаема. С ревизионен акт НАП начислява допълнително ДДС на дружеството. От своя страна, дружеството обжалва акта пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 45 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо А отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

при секретар К. К. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от съдията СВИЛЕНА ПРОДАНОВА по адм. д. № 13488/2010

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК.

Подадена е касационна жалба от "Враца-авто" ЕООД, гр. Враца, чрез пълномощника адв. М. Д., против решение № 368, постановено по адм. д. № 279/2010 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново, с което е отхвърлена жалбата против ревизионен акт № 060900447/27.01.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Велико Търново, офис Враца само в обжалваната му част, потвърдена с Решение № 139/23.06.2010 г. на директора на Дирекция "обжалване и управление на изпълнението" /"ОУИ"/ - Велико Търново при ЦУ на НАП, в която за извършените продажби на апартаменти в сградата на ул. "Черни дрин" № 2, е доначислен ДДС в размер на 3752,09 лв. за данъчен период м.януари 2009 г. и в размер на 231 181,41 лв. за данъчен период м.юни 2009 г.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно като постановено при нарушение на материалния закон, представляващо касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. В жалбата се излагат съображения, че съдът правилно е очертал рамките на спорния предмет, но необосновано е изградил извода, че е налице облагаема доставка, тъй като не се подкрепя от данните по делото тезата, че продадените апартаменти представляват нови части от стара съществуваща сграда. Според касатора апартаментите, макар и новъзникнали като самостоятелни обекти в сградата вследствие на преустройство, не отговарят на критериите за новост по смисъла на § 1, т. 5 ДР ЗДДС. Касаторът моли решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отменен обжалвания ревизионен акт. Претендира се и присъждане на разноски.

Ответникът по жалбата - Директорът на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" за гр. Велико Търново при ЦУ на НАП, чрез юрск. Иванов, в писмено отговор на касационната жалба, изразява мотивирано становище за нейната неоснователност.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на първо "А" отделение, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания, съгласно разпоредбата на чл. 218 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна:

скрито платено съдържание: 960 думи;