ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 703 уникалност: 100%

Правен Въпрос

При продажба на гори и земи на цена, по-ниска от пазарната, налице ли е основание за довнасяне на корпоративен данък?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 закупува от физически лица недвижими имоти в различни части на страната. Впоследствие ги заменя за гори и земи (частна държавна собственост), чрез договор с Държавна агенция по горите. След това продава тези гори и земи на Дружество 2 на цени, които са много по-ниски от пазарно установените. НАП извършва ревизия на Дружество 1, при която издава ревизионен акт. С него данъчните налагат корпоративен данък за довнасяне, заедно с лихва, поради съществените различия в пазарните цени при последната сделка. Дружество 1 обжалва акта и делото достига до ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 74 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", гр. Велико Търново, при ЦУ на НАП, против решение № 524/22.12.2015 г. по адм. д. № 452/2015 г. на Административен съд - Велико Търново, с което е отменен ревизионен акт № 05/1300912/12.07.2013 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Велико Търново, потвърден с Решение № 451/07.10.2013 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Велико Търново, с който на "Миджур-В" ЕООД е установен корпоративен данък по чл. 16, ал. 1 и чл. 78 ЗКПО за довнасяне за 2008 г. в размер на 1 105 600 лв., както и лихви в размер на 501 999.56 лв. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на решението като постановено в нарушение на материалния закон, иска се отмяната му и постановяване на друго решение, с което да се отхвърли жалбата срещу РА и да се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по касационна жалба - "Миджур-В" ЕООД, не взема становище по касационната жалба. В съдебно заседание не се е явил представил на дружеството.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни касационни основания, съгласно чл. 209 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество е частично основателна.

Производството е за втори път пред Върховния административен съд като касационна инстанция.

Предмет на съдебен контрол е бил РА, с който на "Миджур-В" ЕООД е установен корпоративен данък за довнасяне за 2008 г. на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 78 ЗКПО в размер на 1 105 600 лв., както и лихви в размер на 501 999.56 лв. в резултат на преобразуван финансов резултат на дружеството със сумата 11 056 000 лв., представляваща разликата между определените с експертиза в хода на ревизионното производство, пазарни цени на два недвижими имота - общо в размер на 11 416 000 лв. и цените, по които са продадени същите от ревизираното дружество на "Маркетинг- В" ЕООД - общо 360 000 лв.

С решение № 7811/29.06.2015 г. по адм. д. № 8541/2014 г. на Върховния административен съд, осмо отделение, в проведено производство по реда на чл. 208 и сл. АПК, образувано по касационна жалба на ДД"ОДОП" е отменено първоначално постановено решение № 192 от 19.05.2014 г. от Административен съд - Велико Търново по адм. д. № 951 по описа за 2013 г., с което е бил отменен ревизионния акт и е върнато делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, със задължителни указания във връзка с експертизата за определяне пазарна цена на процесните имоти по методите на Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени.

При новото разглеждане на делото съдът е назначил нова съдебно-оценителна експертиза, вещото лице, по която като се запознае с доказателствата по делото, да даде заключение за пазарните цени на процесните имоти по методите на Наредба № Н-9/2006 г., като в случай, че са налице основания за прилагане на някой от методите по чл. 7 от Наредбата, по отношение на сравняваните сделки да бъдат посочени данни относно датата на сключване на сделката, характеристиките на имота (горски, поземлен или друг), съответно вида на дървесината, индексът на месторастение, начин на трайно ползване на имота, точно местонахождение на имота (отдалеченост от море, попада ли в зона на урбанизирана територия и т.н.).

За да отмени отново ревизионния акт при новото разглеждане на делото първоинстанционният съд е изложил мотиви, че кредитира приетото при новото разглеждане на делото заключение за пазарни цени на процесните имоти, но доколкото посочените в него цени са по-ниски от тези, на които реално е извършена продажбата на горите и земите от горския фонд от "Миджур-В" ЕООД на "Маркитенг-В" ЕООД, се налага изводът, че реалната цена е тази определена към момента на извършване на сделката и посочена в нотариалните актове и издадените фактури. По изложените съображения съдът е приел, че не са налице основанията визирани в чл. 16, ал. 1 ЗКПО и този смисъл РА е приет за незаконосъобразен и е отменен отново от първоинстанционния съд при повторното разглеждане на делото.

Решението е неправилно по следните съображения:

В хода на ревизията на "Миджур-В" ЕООД е установено от ревизиращите органи, че за периода от 01.06.2008 г. до 31.07.2008 г. "Миджур-В" ЕООД е закупило от физически лица недвижими имоти - земи в горския фонд в землищата на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, като отразената в нотариални актове площ на закупените недвижими имоти са общо 401,607декара, а посочената в нотариалните актове продажна цена е общо в размер на 69 500 лв. През същия период дружеството е закупило и други земи в горския фонд с площ от 320,097декара в землищата на общините Габрово, Велико Търново, Трявна и Тетевен, като отразената продажна цена по нотариалните актове на закупените имоти е 93 350 лв. Установено е, че паричните средства за закупуване на процесните имоти са от получени заемни средства, съобразно договор от 12.06.2008 г. за фирмен заем в размер на 200 000 лв., сключен между "София Билдинг Къмпани" ООД - заемодател и заемател дружеството - жалбоподател "Миджур-В" ЕООД. По счетоводни данни заемът е бил върнат на заемодателя на 22.12.2008 г.

скрито платено съдържание: 1984 думи;