ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 21 май 2020 1125 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога се счита, че е придобит доход от продажба на дялове, ако плащането на дяловете е станало по-късно от вписването на продажбата в Търговския регистър?

Фактическа Обстановка

С договор за покупко-продажба двама съдружници продават 100% от капитала на дружеството си на друго дружество. Уговорено е, че прехвърлянето на собствеността на дяловете ще се извърши 10 дни след като е сключен договорът и е освободена сумата по продажната цена от доверителната сметка. Плащанията са разделени на четири етапа, като първите два са с фиксирани суми, а третият и четвъртият транш са определяеми с договорена формула. Първите два транша са в размер на 70% от цялата сума. НАП прави ревизия на едно от физическите лица – продавач и установява данък за доход от продажба на дружествени дялове в размер на половината сума по договора. Данъчните твърдят, че могат да изчислят оставащите вноски, тъй като знаят, че първите две се равняват на 70% от общата сума. Също така те твърдят, че данъкът е дължим, тъй като вече са прехвърлени дружествените дялове и това е отразено в Търговския регистър. НАП издава ревизионен акт, който лицето обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на втори декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. А. изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по две касационни жалби срещу Решение № 1435/08.08.2014 г., постановено от Административен съд - Бургас по адм. д. № 1424/2013 г., с което по жалба на И. С. Т. е отменен Ревизионен акт (РА)№ 201201708/28.01.201Зг. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 135/08.05.2013 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас при ЦУ на НАП, в частта на установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчен период 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. в размер на 236 348,93 лева - главница, изменен ревизионния акт, в частта на установени задължения за лихва, като вместо лихва в размер на 441 685,04 лева е определена лихва в размер на 183 938,37 лева, отхвърлена жалбата в останалата част и са присъдени в полза на Дирекция "ОДОП" - Бургас при ЦУ на НАП разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 369,38 лева.

Касационната жалба на Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас е срещу частта от съдебното решение, с която е отменен РА, в частта на установеното задължение в размер на 236 348,93 лева - главница и изменен РА, в частта на установени задължения за лихва, като вместо лихва в размер на 441 685,04 лева е определена лихва в размер на 183 938,37 лева. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението в оспорената част, като постановено в нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Според касатора Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас правилно съдът е приел, че продажбата на дружествени дялове е извършена през 2008 г., поради което доходът от продажбата е следвало да се декларира през 2008 г., но неправилно съдът е приел, че само част от дохода за продажба следва да се декларира през 2008 г., а именно тази част, която може да бъде определена към 2008 г., независимо, че не е получена. Иска се отмяната на решението в оспорената част и постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата на И. С. Т. срещу РА, в отменената му част. Претендира се юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Касационната жалба на И. С. Т. е срещу частта от съдебното решение, с която е отхвърлена жалбата му срещу РА, в частта в която е установено задължение за лихва в размер на 183 938,37 лева. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението в оспорената част, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Според касатора И. С. Т. неправилно съдът е приел, че продажбата на дружествени дялове е извършена през 2008 г., без да съобрази, че продажбата е извършена под условие, съгласно чл. 2.2 от договора за продажба, поради което след като е установено, че до края на 2008 г. не са реализирани тези условия, не е налице прехвърляне на дружествени дялове до края на 2008 г., няма извършено плащане по договора и реализиран доход през 2008 г., който да е подлежал на деклариране, поради което неправилно е установено задължение по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на главница и лихви. Иска се отмяната на решението в оспорената част и постановяване на друго, с което да се отмени изцяло издадения РА. Претендират се и направените по делото разноски за двете съдебни инстанции.

Всеки касатор оспорва жалбата, подадена от другата страна.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава подробно заключение за неоснователност на двете касационни жалби.

Върховен административен съд, осмо отделение, предвид разпоредбата на чл. 218 от АПК, преценява следното:

Двете касационни жалби са подадени в срок и от надлежни страни, поради което са процесуално допустими. Разгледани по същество, жалбата на Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас е основателна, а жалбата на И. С. Т. е неоснователна по следните съображения:

Производството пред Административен съд(АС) - Бургас е образувано по жалба на И. С. Т. срещу Ревизионен акт № 201201708/28.01.201Зг. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 135/08.05.2013 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" - Бургас при ЦУ на НАП, с който са установени задължения на И. С. Т. по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчен период 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. в размер на 236 348,93 лева- главница и лихва в размер на 441 685,04 лева.

Ревизионният акт, предмет на обжалване пред административния съд е резултат от извършена ревизия на И. С. Т. по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК, тъй като органът по приходите е констатирал наличието на обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 1 от ДОПК. Установено е, че през 2008 г. ревизираното лице е получило доходи от продажба на дружествени дялове на "Уинд енерджи 2007" ООД, които са облагаеми доходи, за които обаче лицето не е подало ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Годишната данъчна основа от продажбата на дружествени дялове е определен по реда на чл. 33, ал. 3 от ДОПК в размер на 17 325 593,86 лева, като общо получената сума от продажбата на дружествени дялове за периода от 2008 г. до 2011 г. в размер на 17 329 093,86 лева е намалена с цената на придобиване на дружествени дялове 3 500 лева. Към нея е включена годишна данъчна основа от доходи по трудови правоотношения, като получената сума от 17 332 379,86 лева е намалена с направени от лицето дарения през 2008 г. в размер на 60 000 лева. Формираната данъчна основа от 17 272 379, 86 лева е умножена с данъчна ставка от 10% по чл. 48 от ЗДДФЛ и е определен дължим данък в размер на 1 727 237,99 лева. От този размер е изваден размера на внесените суми за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и е определен данък за довнасяне в размер на 236 348,93 лева и лихва 441 685,04 лева. Органите по приходите са обосновали извод, че за този данък, ревизираното лице не може да ползва посочените в чл. 53, ал. 2 и ал. 3 отстъпки, тъй като не са налице визираните в нормата условия - не е подадена декларация за 2008 г. (годината, в която лицето е било длъжно да декларира дохода си от продажба на дялове) до 10.02.2009 г., а подадените през 2011 г. и 2012 г. ГДД до посочената в закона дата, биха дали основание за ползване на законовата отстъпка за данъка за доходите, реализирани през тези години, но не и за доходи, придобити през предходни години.

С обжалваното решение съдът е приел, че РА е издаден от материалнокомпетентен орган, в установената писмена форма, при липса на съществени процесуални нарушения. Относно приложението на материалния закон, АС - Бургас е развил съображения за незаконосъобразност на РА, в частта, в която на И. С. Т. са установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 236 348,93 лева главница и лихва за горницата над 183 938,37 лева до размера определен с РА от 441 685,04 лева. Макар да е посочено в диспозитива на съдебното решение, че се отменя РА в частта на установеното задължение за главница и се изменя в частта на установеното задължение за лихва, като вместо лихва в размер на 441 685,04 лева е определена лихва в размер на 183 938,37 лева, на практика съдът е отменил РА в частта на установеното задължение по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 236 348,93 лева и установената лихва за горницата над размера от 183 938,37 лева до размера определен с РА от 441 685,04 лева.

От фактическа страна, АС - Бургас е приел за установено, че с договор за покупко-продажба на дружествени дялове, сключен на 20.11.2008 г., И. С. Т. и Т. Й. Н. продават на "Грийн Пауър Дивелъпмънт Холдинг Къмпани Б.В." дружествените си дялове в "Уинд Енерджи 2007" ООД, представляващи общо 100% от капитала на дружеството. Въз основа на подробен и задълбочен анализ на клаузите в договора, съдът е приел че е уговорено прехвърлянето на собствеността върху дружествените дялове от "Уинд Енерджи 2007" ООД да стане на датата на приключването /чл. 2.2 от договора/, а приключването, като понятие, определено в чл. 1.12, във вр. с чл. 2.5 и означавало, че покупко-продажбата на дяловете и освобождаването на сумата по доверителната сметка съгласно чл. 2.4.1 се осъществява в срок от 10 работни дни след датата на подписване на договора или друга такава дата, каквато можело да бъде договорена между страните, но доколкото липсвали твърдения и не били представени доказателства за договорена друга дата, то съдът е приел, че собствеността върху дяловете е прехвърлена на 05.12.2008 г., т.е. считано от 10 работни дни след 20.11.2008 г. Освен това съдът е взел предвид и факта, че вписването в търговския регистър на продажбата на дружествени дялове е извършено на 26.11.2008 г., поради което заключил, че прехвърлянето на дружествени дялове по реда на Търговския закон и вписването на това обстоятелство в Търговския регистър е станало в края на 2008 г., поради което приходите от продажба на дружествени дялове, правилно са отнесени от приходните органи към 2008 година.

скрито платено съдържание: 2888 думи;