ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 642 уникалност: 83.8%

Правен Въпрос

Допустимо ли е да бъдат признати за данъчни цели приходи от продажба на стоки, ако разходите по придобиването им не са документално обосновани?

Фактическа Обстановка

Дружество отразява в счетоводните си отчети покупки на стоки от четири други Дружества, без достатъчно доказателства за получаване на стоките. От НАП съставят ревизионен акт на Дружеството, с който не му признават разходите във връзка със закупените стоки. Данъчните твърдят, че стоките не са закупени в действителност от посочените доставчици. С ревизионния акт на Дружеството е начислен допълнителен корпоративен данък. Аргументите на НАП са, че няма достатъчно доказателства за придобиването на стоките и те не следва да бъдат признати за разход, а приходът за тяхната продажба следва да се признае. Дружеството обжалва акта.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 63 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Еуроленд" ЕООД, представено от адв. Балева, срещу решение № 4183/19.06.2019 г. на Административен съд София-град /АССГ/ по адм. д. № 1059/2019 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт /РА/ № Р-22222518000704-091-001/27.08.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София в оспорената част. Касаторът обосновава противоречие с материалния закон на решението. Настоява в обхвата на корекцията на декларираните от него счетоводни финансови резултати да се включат не само данъчните постоянни разлики по чл. 26, т. 2 ЗКПО, но и декларираните свързани с тях приходи от продажби. Иска отмяна на решението, а имплицитно и на оспорената част от РА. Претендира деловодни разноски.

Ответникът по касация директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София изразява становище за неоснователност на жалбата. Иска присъждане на разноски за касационната съдебна инстанция.

Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

Като обсъди доводите на страните и в обхвата на проверката по чл. 218 от АПК, съдът прие следното:

Пред АССГ е оспорен РА в частта относно установените в тежест на "Еуроленд" ЕООД задължения за корпоративен данък за 2016 г. и за лихви за забава. Спорна е била само частта от задълженията, резултат на извършена корекция на декларирания от РЛ СФР с данъчни постоянни разлики по чл. 26, т. 2 ЗКПО в размер 700 222 лева. Позицията на администрацията е, че не са документално обосновани разходите, отчетени по общо 23 броя фактури, издадени от "Ава плюс" ЕООД, "Елдо груп" ЕООД, "Топтрейдинг" ЕООД и "Витахолд" ЕООД за доставка на стоки, тъй като доставките не са осъществени.

С първоинстанционното е отхвърлено оспорването срещу РА.

По констатациите на съда доставките на стоки от "Ава плюс" ЕООД, "Елдо груп" ЕООД, "Топтрейдинг" ЕООД и "Витахолд" ЕООД не са осъществени. Това е възприел като причина жалбоподателят сам да поправи ефекта от ползвания данъчен кредит за тези доставки в данъчен период м. 07.2018 г., поради което с РА в частта по ЗДДС не са определяне задължения за данъка, а само за лихва. Като правилен е определил подходът на органите по приходите за увеличаване на ФР за 2016 г. на основание чл. 16, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 26, т. 2 ЗКПО при отсъствие на достатъчно доказателства за извършени услуги. Отрекъл е значението за решаването на спора на заключението на ССЕ за счетоводно отразяване на доставени стоки по конкретните доставки.

скрито платено съдържание: 838 думи;