ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 678 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказват разходи по фактури, когато НАП не ги признава за реално извършени?

Фактическа Обстановка

Дружество има производствена база. За някои от машините се налага ремонт и Дружеството купува материали. Закупените стоки са влагани в съоръжения, които осигуряват производствения процес в Дружеството и без които то не може да функционира. НАП прави ревизия на Дружеството и не признава направените разходи, като твърди, че те са недоказани. Според НАП, въпреки че седалището на доставчика е гр. Варна, във фактурите за място на извършване на сделката е посочен гр. Пловдив. Също така фискалните бонове са от ЕКАФП, който е регистриран в гр. Варна. Изложените факти пораждат съмнение дали документите са достоверни. От Дружеството не е представена и документация за извършен транспорт, за да се докаже място на доставка, кога и с какъв транспорт е извършена. Издаден е ревизионен акт и е увеличен финансовият резултат на Дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на втори декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГАЛЯ КОСТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГАЛИНА СОЛАКОВА

ЕМИЛИЯ КАБУРОВА

при секретар И. И. и с участието на прокурора М. М. изслуша докладваното от съдията ГАЛИНА СОЛАКОВА по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - Пловдив при ЦУ на НАП срещу решение № 714/06.04.2015 г., постановено по адм. д. № 2287/2014 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Релевират се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, като се претендира отмяна на решението със законните последици.

Ответникът по касационната жалба "Мони МГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, чрез адв. Дерменджиев, оспорва жалбата и моли за оставяне в сила на решението като обосновано, правилно и законосъобразно. Претендира разноски.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага потвърждаване на решението, като постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно прилагане на материалния закон.

Върховният административен съд, второ отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежно легитимирана страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:

С обжалваното решение е отменен като незаконосъобразен Ревизионен акт /РА/ № 16251400083/23.05.2014 г., издаден от началник сектор "Ревизии" и главен инспектор по приходите, потвърден с решение № 714 от 22.07.2014 г. на директор на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който допълнително е установен корпоративен данък за 2011 г. в размер на 18911,57 лв. и са начислени лихви - 18337,78 лв. Прието е, че неправилно с ревизионния акт е увеличен финансовия резултат на дружеството с данъчните основи по фактурите, издадени от "Яна и Яна" ООД и "Триад" ЕООД, тъй като е доказана документалната обоснованост по чл. 26, т. 2 ЗКПО и реалното осъществяване на доставките. Изложени са подробни мотиви по конкретните доставки във връзка с приетите без оспорване съдебни експертизи, констатациите на които оборват мотивите на спорените данъчни актове.

скрито платено съдържание: 726 думи;