ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 17 март 2020 615 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли НАП да признае разходи за документално необосновани поради невъзможно извършване на проверка на счетоводни документи на доставчика?

Фактическа Обстановка

Дружество от България извършва посредничество при сделки с недвижими имоти, финансови сделки и др. То сключва договор с Дружество от Хонг Конг, с предмет „рекламни услуги“. С договора е уговорено, че маркетинговите и рекламни услуги, получени от Дружеството от Хонг Конг, е трябвало да бъдат предоставяни на Дружеството от България за одобрение. Във връзка с изпълнението на договора, Дружеството от Хонг Конг е извършило действия по изготвяне на медийна кампания, изработка на реклами и покупка на рекламно място в сайтове. НАП прави ревизия на Дружеството от България и констатира, че услугите по фактурите не са реално извършени, тъй като не са документално обосновани. Увеличен е финансовият резултат на Дружеството и е издаден ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 83 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК, във вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на "Лемън" АД, гр. София, ул. "Съборна" № 14, ет. 2, ап. 6 против решение № 3016/30.04.2015 г. по адм. д. № 7211/2014 г. на Административен съд София-град, с което е отхвърлено оспорването срещу ревизионен акт № 2101310731/28.03.2014 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, потвърден в оспорената част с Решение № 1119/23.06.2014 г. от директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София при ЦУ на НАП за установен данък по ЗКПО за 2008 година.

Изложени са твърдения, че решението е недопустимо, неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано - съставляващи касационни основания по чл. 209, ал. 3 АПК. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът - Директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София, чрез юрк. Кожухарова оспорва касационната жалба, желае решението да бъде оставено в сила и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура заявява подробно мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила на решението като правилно.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на оспорване пред първоинстанционния съд е бил РА с установени задължения на касатора по ЗКПО, в резултат на увеличен финансов резултат на дружеството за 2008 г. с непризнати разходи със сумата от 165 141 лева, е определен корпоративен данък от 16 514.10 лева и са начисление прилежащи лихви, извършено е и частично прихващане за задължението за корпоративен данък, за 2008 г., със сумата от 6 718.01 лева, представляваща надвнесени преди това ДДС и корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 754 думи;