ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 717 уникалност: 94.5%

Правен Въпрос

Трябва ли да се признае преотстъпеният данък и в какъв размер, в случай че задълженото лице не успее да инвестира в активи двойния размер на декларирания за преотстъпване данък?

Фактическа Обстановка

Земеделски производител декларира данъчна печалба и дължим корпоративен данък, като се възползва от правото си за преотстъпване на 60% от дължимия данък. През следващата година земеделският производител инвестира в нов култиватор. С ревизионен акт от НАП определят допълнителен корпоративен данък за внасяне, като приемат, че земеделският производител не отговаря на условията, предвидени в ЗКПО, за преотстъпения данък. В конкретния случай преотстъпеният данък надвишава с 50% стойността на активите, в които е инвестиран. Ревизионният акт е обжалван от лицето.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 71 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на осми юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

АГЛИКА АДАМОВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията АГЛИКА АДАМОВА по адм. д. № 7829/2015

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Велико Търново при ЦУ на НАП срещу решение № 198/25.05.2015 г., постановено по адм. д. № 132/2015 г. по описа на Административен съд - гр. Велико Търново, с което по жалба на "ПР Инвест" ЕООД, гр. Плевен е отменен Ревизионен акт /РА/ № Р-15-1401003-091- 01/20.11.2014 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Велико Търново, в частта му, потвърдена с Решение № 59/03.02.2015 г. на директор дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ град Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите, с която не е признато преотстъпване на корпоративен данък за 2011 г. в размер на 4300 лв. и е определен корпоративен данък за довнасяне в размер на посочената сума и лихви в размер на 1158,47 лв.

Касаторът твърди, че решението е необосновано и неправилно поради допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения при прилагането на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Неправилно според касатора съдът е счел, че изцяло са изпълнени всички императивни изисквания на ЗКПО и са налице условията по чл. 167, ал. 1 от същия закон за преотстъпване на корпоративен данък за 2011 г. Изтъкват се и нарушения на чл. 189, ал. 2, т. 4 и чл. 173, ал. 1 ЗКПО. Решението се обжалва и в частта за разноските. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции в общ размер от 1205,84 лв.

Ответникът "ПР Инвест" ЕООД, гр. Плевен чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба по съображения, подробно изложени в представените писмени бележки.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, VІІІ отделение счита, че касационната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима. По същество, настоящият състав намира следното:

Първоинстанционният съд е констатирал, че ревизираното лице е регистриран земеделски производител, като за 2011 г. е подал ГДД, в която е декларирал приходи в размер на 1977808,93 лева, разходи в размер на 1764226,09 лева, данъчна печалба 213582,84 лева, дължим корпоративен данък в размер на 21358,28 лева, от който преотстъпен данък в размер на 7659,00 лева и корпоративен данък за внасяне в размер на 13699,28 лева. Дружеството е ползвало преференциите, дадени в чл. 189б ал. 1 от ЗКПО за преотстъпване на 60% от дължимия за съответната година корпоративен данък от данъчната печалба. През 2012 г. е инвестирало средства в нов култиватор "Селви 7", чиято стойност без ДДС възлиза на 8600,00 лева, заведен като ДМА. По тези факти не се спори.

скрито платено съдържание: 782 думи;